BallinaARTIKUJKuran dhe Tefsir18 hapa praktik në nxënien përmendsh të Kuranit Fisnik

18 hapa praktik në nxënien përmendsh të Kuranit Fisnik


18 hapa praktik në nxënien përmendsh të Kuranit Fisnik

 

Abdullah ibn Amri transmeton se i Dërguari paqja e Allahut qoftë mbi të ka thënë:”Poseduesit të Kuranit do ti thuhet:lexo dhe ngritu lartë ,ashtu si lexoje në dunja ,vendi ytë do jetë ke ajeti i fundit të cilin do ta lexosh.”(Trans.Ebu Davudi dhe Tirmidhiu).

Xhabir ibn Abdil-lah përcjellë se i Dërguari paqja e Allahut qoftë mbi të bashkonte nga dy të vrarë në luftë e Uhudit me një rrobë dhe pyeste:cili nga ta din më tepër Kuran?Kur lajmrohej , urdhëronte për atë që dinte me tepër, ta vendosnin të parin në varr dhe thoshte:Unë jam dëshmitar për këta, ditën e gjykimit ,pastja urdhëroi të varroseshin pa i pastruar dhe pa ua falur namazin e xhenazes.”(Trans.Buhariu).

 

 

(Rregulla te përgjithshme për çdo adhurim sh.p.)

 1. 1.Sinqeriteti vetëm për Allahun
 2. 2.Sinqeriteti ne lutje
 3. 3.Kërkimi i ndihmës nga Allahu
 4. 4.Vendosmëria e larte dhe synimi i sinqertë
 5. 5.Veprimi I veprave te mira dhe largimi nga te këqijat

 

(Rregulla specifike për mësimin përmendësh te Kuranit sh.p.)

 1. 1.Kuptimi, rruge e nxënies përmendësh (leximi i librave te tefsirit qe te dimë kuptimin e ajeteve)
 2. 2.Ndarja e teksteve kuranore në kapituj
 3. 3.Përforcimi ditor i një pjese te caktuar
 4. 4.Mos kalimi nga një sure përderisa të lidhet fillimi i saj me fundin e saj
 5. 5.Përsëritja me melodi (ritëm)
 6. 6.Përsëritja e vazhdueshme
 7. 7.Përkujdesja ne pjesët qe kanë ngjashmëri
 8. 8.Shfrytëzimi i kohës se rinisë
 9. 9.Zgjedhja e kohës se përshtatshme
 10. 10.Korrigjimi i shqiptimit të leximit
 11. 11.Nxënia përmendësh me një Mus’haf (te vetëm)
 12. 12.Nxënia përmendësh e një pjese të caktuar ditore
 13. 13.Leximi para një hafizi tjetër
 14. 14.Zgjedhja e një shejhu të mire për lexim
 15. 15.Mësimi i gjuhës arabe – gjuhës se Kuranit
 16. 16.Mos mbingarkimi në lexim
 17. 17.Aftësia e vazhdimit të ajeteve (Kur i lidh dy ajete mes veti te kesh aftësi dhe njohuri se me çfarë zanore e përfundon ajetin e parë para se të lidhesh me të dytin)
 18. 18.Rregulla e lidhjes se shkronjës me suren.

 

 

Shkruan: Fitim Hasani

Burimi: http://www.islamifejaevertete.com

Must Read