BallinaARTIKUJHadith dhe Sunet“A e dini se kush është i falimentuari?” (hadith)

“A e dini se kush është i falimentuari?” (hadith)

“A e dini se kush është i falimentuari?” (hadith)

Se njeriu mund të befasohet për të keq në botën tjetër, edhe pse ka vepra të mira, është kur ai sillet padrejtësisht ndaj njerëzve. Muhammedi [sal-lAllahu alejhis ves sel-lem], ka thënë:
“A e dini se kush është i falimentuari?” Thanë: I falimentuar mes nesh është ai i cili nuk ka asnjë dërhem e asnjë plaçkë. Ai tha: “I falimentuari prej ummetit tim është ai që vjen Ditën e Kiametit me namaz, agjërim, zekat por ka sharë dikë, ka shpifur për dikë tjetër, ka ngrënë pasurinë e dikujt tjetër, ka derdhur gjakun e këtij apo ka qëlluar atë tjetrin. Atyre i jepen nga të mirat e këtij derisa kur mbarojnë të mirat e tij para se atyre t`u jepet e drejta, merren nga të këqijat e atyre dhe i hidhen atij e pastaj ai hidhet në Zjarr.” (Transmeton Muslimi.)

Must Read