BallinaARTIKUJKuran dhe TefsirDisa fjalë rreth vlerës së ditës së Arafatit

Disa fjalë rreth vlerës së ditës së Arafatit

Disa fjalë rreth vlerës së ditës së Arafatit

 

 

Allahu i Lartësuar e ka nderuar këtë ditë me shumë vlera dhe begati. Në vazhdim do t’i përmendim disa nga këto vlera:

 

  1. 1.Kjo është dita më e mirë.

 

 Transmetohet nga Xhabiri se Profeti (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Dita më e mirë është dita e Arafatit. Transmeton Ibën Hibani.

Gjithashtu, Ibën Hibani transmeton se Resulullahu (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Nuk ka ndonjë ditë që është më me vlerë tek Allahu se dita e Arafatit. Allahu i Lartësuar zbret në qiellin e kësaj bote dhe lavdërohet me banorët e tokës ndaj banorëve të qiellit.” Kurse në një transmetim tjetër thuhet: “Allahu i Lartësuar lavdërohet me ata që qëndrojnë në Arafat tek engjëjt dhe thotë: ‘O engjëjt e Mi, shikoni robërit e Mi, më kanë ardhur të pakrehur, të pluhurosur (nga rruga) dhe duke sakrifikuar.”

 

2. Është dita e plotësimit të fesë dhe përmbushjes se begative.

Transmeton Buhariu ku thuhet se çifutët i kanë thënë Umerit: “Ju e lexoni në Kuranin një ajet, po të na kishte zbritur neve do ta konsideronim (atë ditë që ka zbritur) festë për ne.” Umeri tha: “Vërtet, unë jam në dijeni kur ka zbritur, ku ka zbritur dhe ku ishte Resulullahu (salallahu alejhi ue selem) kur zbriti; ajeti zbriti ditën e Arafatit kur ne ishim atje.” Ajeti është: “…Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe. “(Maide, 3)

 

Plotësimi i fesë është bërë në këtë ditë pasi muslimanët nuk kishin bërë më herët haxhin dhe kështu u plotësua  feja me këtë rit të adhurimit, i cili konsiderohet kushti i pestë i Islamit.

Kurse përmbushja e begative është bërë me falje, pa të cilën nuk përmbushen begatitë, ashtu si thotë Allahu i Lartësuar: “Ashtu që Allahu të liroi ty prej mëkateve të mëparshme dhe prej atyre të mëvonshmeve dhe ashtu të plotësoi mirësinë e Vet ndaj teje në rrugën e drejtë.” (Fet`h, 2)

 

3. Është ditë e festës.

Transmetohet nga Ebi Umame se Profeti (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Dita e Arafatit, dita e nahrit (Bajramit) dhe ditët e teshrikut (Dita e dytë, e tretë dhe e katërt e Bajramit ) janë festa tona dhe ato ditë janë ditë të ngënies dhe pijes.” Transmeton Ebu Daudi.

 

4. Agjërimi i kësaj dite i shpaguan mëkatet për dy vite.

Thotë Resulullahu (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!): “Për agjërimin e ditës së Arafatit shpresoj që Allahu të mi falë mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm” Transmeton Muslimi.

 

5. Kjo ditë është ditë e faljes së mëkateve dhe shpëtimit nga zjarri i xhehenemit.

Transmetohet nga Aishja se i Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Nuk ka ndonjë ditë që lirohen më së shumti nga zjarri i xhehenemit se dita e Arafatit, Ai u Afrohet atyre, pastaj lavdërohet me ata para engjëjve dhe thotë: ‘Çfarë dëshirojnë ata?!”Ibën Abdulberri thotë: “Kjo aludon se ata janë të falur nga mëkatet, për shkak se Allahu nuk lavdërohet me gabimtarët dhe mëkatarët, përveç pas pendimit dhe faljes.”

 

Veprat e preferuara të bëhen në këtë ditë

 

Agjërimi

Më lartë u përmend hadithi se agjërimi i kësaj dite i shpaguan (falë) mëkatet e vitit të kaluar dhe të ardhshëm. Qëllimi me këtë është se falen mëkatet e vogla, pasiqë për faljen e mëkateve të mëdha kushtëzohet kërkimi i faljes nga Allahu.

Kjo vlen (agjërimi) për atë që nuk ka shkuar në haxh, kurse haxhiu nuk kërkohet të agjërojë këtë ditë, pasi ai ka nevojë të ruaj forcën për t’u lutur në Arafat dhe veprat e tjera të haxhit.

 

Shpeshtimi i dhikrit dhe lutjeve

Resulullahu (salallahu alejhi ve selem) thotë: “Lutja më e mirë është lutja që bëhet në ditën e Arafatit dhe lutja më e mirë që e kam thënë unë dhe Profetët para meje është: La ilahe il Allahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue hue ala kuli shejin kadir.”(Transmeton Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe të tjerët.

 

Thënia e tekbireve

Tekbiret janë sunet të thuhen gjatë tërë ditëve të dhjetëditëshit të parë të dhulhixhes dhe ditëve të bajrameve, në çdo kohë. Kurse në mëngjesin e ditës së Arafatit, pas namazit të sabahut e deri në ditën e katërt të Bajramit pas ikindisë është sunet pas çdo namazi t’i këndojmë tekbiret pas namazeve (farze).

 

Forma e tekbireve

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER. (tri herë)

Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe il Allahu uallahu ekber. Allahu ekber ue lilahil hamd.

 

Përgatiti: Alaudin Abazi, 07.01.2006

Burimi: klubiikulturor.com

www.islamifejaevertete.com

 

 

 

 

 

Must Read