BallinaARTIKUJHadith dhe SunetDisa udhëzime të Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue selem

Disa udhëzime të Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue selem

Me emrin e All-llahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 

1. Nëse dëshiron të kesh një thesar nga thesaret e Xhennetit, atëherë thuaj: “La haule ue la kuvvete il-la bil-lah –  Nuk ka ndryshim e as fuqi pa ndihmën e All-llahut.“ (Buhariu: 7386)

2. Nëse dëshiron të të mbillet një palmë në Xhennet, atëherë thuaj: “SubhanAll-llahi-l`Adhim ue bihamdihi – I Lartësuar qoftë All-llahu Madhështor dhe Atij  i përket falënderimi.” (Tirmidhiu: 3464)

3. Nëse dëshiron që të jetë më mirë për ty se tërë ajo që e shndrit dielli, atëherë thuaj: “SubhanAll-llah, uel-hamdulil-lah, ue la ilahe il-lAll-llah, uAll-llahu Ekber –  I Lartësuar qoftë All-llahu, çdo falënderim i përket All-llahut, s`ka të adhuruar me meritë përveç All-llahut dhe All-llahu është më i Madhi.“ (Muslimi: 7022)

4. Nëse dëshiron të të falen mëkatet edhe nëse ato janë sa shkuma e detit, atëherë thuaj: “SubhanAll-llahi ue bihamdihi – I Lartësuar qoftë All-llahut dhe Atij i përket falënderimi” 100 herë.“ (Buhariu: 6405)

5. Nëse dëshiron që të bëjë lutje meleku për ty, atëherë bëj lutje për vëllain tënd në mosprezencë.” (Muslimi: 2732)

6. Nëse dëshiron të ta obligojë All-llahu Xhennetin, atëherë thuaj: “Radijtu bil-lahi rabben, ue bi-l-Islami dinen, ue bi Muhammedin, sal-lAll-llahu `alejhi ue sel-lem, nebijjen ue resulen – Jam i kënaqur që All-llahu ështe Zoti im, Feja ime është Islami si dhe Lajmëtari e i Dërguari im është Muhammedi, lavdërimi dhe bekimi i All-llahut qoftë mbi të. ” (Ebu Davudi: 1531) Hadithi është hasen. Shih: `Es-Sahihu-l-Musned min edhkari-l-jeumi uel-lejle` el-Adevi, f. 211-212.

7. Nëse dëshiron të arrish shpërblimin sikur t`i kesh liruar dhjetë robër, të të shkruhen njëqind të mira, të të fshihen njëqind mëkate dhe të jesh i mbrojtur nga shejtani, atëherë thuaj: “La ilahe il-lAll-llahu uahdehu la sherike leh, lehu-l-mulku ue lehu-l-hamdu ue huve `ala kul-li shej’in kadir – Nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut, Një dhe i pa rival, Atij i takon sundimi dhe falënderimi. Pa dyshim, Ai është i Fuqishëm për çdo send.”  (Muslimi: 7018)

8. Nëse dëshiron të të shpëtojë All-llahu nga brengat e Ditës se Kijametit, atëherë lehtësoja atij që të ka borxh ose falja.” (Muslimi: 4083)

9. Nëse dëshiron të arrish shpërblimin sikur t`i kesh liruar katër robër nga bijtë e Ismailit, atëherë thuaj: La ilahe il-lAll-llahu uahdehu la sherike leh, lehu-l-mulku ue lehu-l-hamdu ue huve `ala kul-li shej’in kadir – Nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut, Një dhe i pa rival, Atij i takon sundimi dhe falënderimi. Pa dyshim, Ai është i Fuqishëm për çdo send.”  (Muslimi: 7020)

10. Nëse dëshiron të të shkruhen njëmijë të mira, si dhe të të fshihen njëmijë të këqija, atëherë bëjitesbih  (madhëroje) All-llahut të Madhërishëm njëqind herë.” (Muslimi: 7027)

11. Nëse dëshiron të të ndërtohet një shtëpi në Xhennet, atëherë fali për hir të All-llahut çdo ditë dymbëdhjetë rekate (namaz) nafile krahas farzeve. (Muslimi: 728)

Shkëputur nga libërthi `El-kunuzu-l-`adhime` i autorit Nasir ibn Abdull-llah ibn Ruhajl el-Fuhejd
Përktheu: Burim Koçinaj

Must Read