BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiDisa urtësi administrative

Disa urtësi administrative

Disa urtësi administrative

Zgjodhëm për ju disa këshilla dhe urtësi që ndihmojnë shumë në përmisimin e marëdhënieve mes punëtorëve dhe ndikojnë shumë në kualitetin e administrimin të punës
________________________________________
1-Duhet të kujdesesh për ata që punojnë me ty
Vazhdimisht duhet të përkujtosh se punëtorët nuk do të kujdesen aq sa dinë, derisa nuk mësojnë përkujdesin tënd ndaj tyre, andaj, së pari, mundësoju që të ndien përkujdesin tënd, e pastaj mundet të kërkosh prej tyre që të bëjnë ndonjë gjë. Nuk jemi një shoqëri e mjeteve, pasiqë kemi të bëjmë me njerëz, kurse njerëzit kanë ndjenja, dhe secili shpreson që të jetë i dashur, i vlerësuar dhe nderuar.
Andaj po u sjelle me njerëzit në këtë mënyrë, ata do të përgjigjen në mënyrë më të mirë. Mirëpo nëse sjellesh me ta ashtu siç sillesh me robotë, ata do të të përgjigjen aq sa të përgjigjet roboti. Në këtë gjendje e ke shumë vështirë të arrishë ndonjë kreativitet dhe do të vërejsh se ata i shfaqin ndjenjat e tyre për pakënaqësi duke u rënë morali ose duke pasur shumë probleme.
2-Mos i ngarko punëtorët me punë të cilët janë të rënda për ta edhe pse ti mundesh ti durosh ato detyra
Mos prit prej punëtorëve që të punojnë aq sa punon ti, sepse shkaku i cili të ka bërë ty përgjegjës për ndonjë punë të caktuar është se ti e shikon punën nga një këndvështrim tjetër nga ai që e shikojnë punëtorët. Andaj ndihmoju në këtë. Mirëpo duhet të kuptosh mirë se të sinqertit dhe sakrifikuesit, janë përjashtimi e jo baza.
Problemi fillon kur përgjegjësi pret prej punëtorëve që janë nën te të punojnë disa orë më shumë se sa kërkohet, sepse ai vet këtë e bënë. Ose ta bartin punën me vehte edhe brenda edhe jashtë shtëpisë, sepse ai kështu vepron. Ose të bëjë një punë të caktuar preokupimin e tyre kryesor në jetë, sipas shembullit të tij. Përgjegjësit dhe udhëheqësit duhet tu ofrojnë shembull të cilin do ta pasojnë, mirëpo ata duhet të kuptojnë dallimin mes dhënjes shembull dhe përkushtimin e bindur, sepse punëtorët që punojnë me ty, ata dëshirojnë të punojnë, mirëpo edhe dëshirojnë të kënaqen me familjen e tyre, me shokë dhe hobi tjera. Pasojat e injorimit të këtij rregulli është keqardhje e fshehur ose publike, ndoshta edhe prishje e rregullit të punës.
3-Vlerëso dallimin mes punëtorëve, kërko cilësit e përbashkëta mes tyre, që të jetë pikënisja e punës tënde nga kjo pikë, që të keshë mundësi të udhëheqish individ të ndryshëm me metoda të ndryshme
Udhëheqja e punës në disa raste është shumë e rëndë për përgjegjësit, të cilët mundohen ta udhëheqin punën vetëm në një mënyrë. Sepse ajo që e nxitë një njeri, nuk e nxit tjetrin. Për këtë duhet ti mësosh dallimet mes tyre, ti vlerësosh veçoritë e rralla, që të përfitosh prej tyre.
4-Shprehe gëzimin tënd ndaj atij që e ka kryer detyrën e tij mirë.
Secili prej nesh dëshiron që të ketë njerëz që na nderojnë, ta nderojnë punën që jemi duke e bërë. Punëtori arrin rezultate të jashtëzakonshme kur sheh se nderohet dhe respektohet. Shumë studime kanë sqaruar se njerëzit janë të uritur për vlerësim, sidomos për lavdata origjinale.
Andaj falëndero ekipin tënd, lavdëro të arriturat dhe sukseset e tyre. Mundet tua shprehish vlerësimin tënd drejt për së drejti, para tjerëve, me gojë, me shkrim ose më ndonjë metodë tjetër. Kjo e luan rolin e vet dhe e përforcon shikimin e tyre ndaj teje si udhëheqës, i cili bamirësit i bënë të mirë.
Do të vërejshë se punëtorët çdo herë që do të gjejnë ndonjë rol të cilin mund ta realizojnë dhe u shkakton lavdatë, ata do të nxitojnë që ta realizojnë, për të ruajtur përshtypjet të cilat i kanë vendosur në mendjen e përgjegjësit.
5-Pyeti ata që punojnë me ty për nevojat e tyre.
Njëra prej metodave më të vlefshme që e bënë punën tënde më aktive, është përforcimi i aktivitetit të tyre duke u ofruar nevojat dhe kërkesat e punës së tyre. Punëtorët nëse nuk punojnë me forcën e tyre të plotë, dije se ti je ai që nuk punon me tërë fuqinë tënde.
Mos të parashohim automatikisht se kjo kërkon prej teje shumë pasuri, sepse zakonisht këto janë çeshtje të vogla, mirëpo i pengojnë nga realizimi i punës me aktivitet më të madh që kanë mundësi.
6-Bëhu i sinqertë ndaj punëtorit që të jetë i sinqertë ndaj teje.
Njerëzit zakonisht përgjigjen në të njejtën mënyrë siç veprohet me ta, nderimi sjell nderim, sjellja e vrazhdë sjell sjelle të vrazhdë, sinqeriteti sinqeritet. Ky term i fundit është shumë me rëndësi, duhet mbjellur në shpirtin e nënpunësit dhe punëtorit. Kjo domthënë të kujdesemi mbi punën e mirë dhe mos ta lëmë në kohë të vështira. Domthenë përqendrim në pozitivitetin e mardhënieve mes punëtorit dhe punës dhe zvogëlimin e lodhjeve të tyre kur puna i eksponohet rezikut.
Marëdhënja e përgjegjësit me punëtorin i ngjanë marëdhënive ndërmjet bashkëshortëve, në kuptimin se duhet përmbajtjur respektin gjatë viteve të tëra, e jo vetëm gjatë muajit të mjaltës.
7-Duhet të pranosh gabimin ndaj punëtorëve që punojnë me ty dhe të kërkosh prej tyre falje
Duke pranuar gabimet tuaja e pastron ambientin dhe jep shembëlltyrë, i cili pasohet, nga ndjenja për përgjegjësi. Duhet ta kesh të qartë se rrallë herë ndodhin gabime që njerëzit nuk i kanë të qarta.
Nëse mundohesh ta mbulosh këtë gabim, do të harxhos një pjesë të madhe të energjisë për ta mbuluar, mirëpo kjo do të shkakton shtimin e dëmtimit dhe shtimin e presionit, duke harxhuar kohë dhe mund në tendencën tënde për të ardhur deri te zgjidhja.
Mirëpo kur do ta pranosh gabimin, kjo ta shton nderimin e njerëzve ndaj teje dhe njerëzit më shumë anojnë që të japin besimin në çeshtje tjera.
8-Jepu liri dhe të drejta bashkëpunëtorëve tuaj aq sa kanë përgjegjësi
Nëse të drejtat nuk vijnë aq sa janë edhe përgjegjësitë, atëhere nëpunësin do ta sjellë deri në dështim, kurse kjo aspak s’është e drejtë.
Prej gabimeve është që përgjegjësit të caktojnë detyrën kurse përgjegjësin e realizimit tia japin ndokujt tjetër, mirëpo me një mijë e një shkak e pengojnë nga e drejta e realizimit. Në këtë mënyrë e thyejnë moralin e bashkëpunëtorëve të tyre.
Në këtë mënyrë secili punëtorë e ndien vehten si dash i cilin sakrifikohet kur të keqësohet gjendja. Ndoshta edhe është në të vërtetë, saqë edhe pronari i mendimit pozitiv arrinë në rezultat, i cili është se asgjë nuk e shpëton përveç fatit.
9-Mos lejo që marëdhënjet personale ose shoqërore ti mbulojnë marëdhëniet e punës
Sepse marëdhënjet shoqërore nuk i japin sukses punës, përveç se nëse janë të pamvarura nga puna, në mënyrë që mos të jenë pengesa, të cilat nuk lejojnë arritjen e sajë. Nëse ndodh që vetëm një herë dyshon në vendim të mirë, sepse mund ti prishë marëdhënjet personale me ndonjë punëtorë, dije se në këtë rast i ke kaluar kufinjtë e lejuara dhe e ke dëmtuar zhvillimin e punës.
10-Mos e përkufizo punën vetëm me një njeri të caktuar
Një e keqe, e cila është e përhapur me të madhe është ndërlidhja e vetvetes me rrotën e një personi tjetër, saqë zakonisht thuhet për te: i mvarur nga bishti i vet.
Ajo që të mashtron për të rënë në këtë kurthë, kur të ndien se e ka qëlluar kur mundohet të përfiton nga ndërlidhja e tij me një person të dalluar me ndikim të madh. Edhe pse ka dobi të afërta, mirëpo kjo është lojë shumë e rezikshme.
Kur ta lidhish karrocën tënde për rrotën e tjetrit, dije se do të fitosh udhëtim falas, mirëpo ti nuk do të udhëheqish këtë karrocë. Për këtë, më mirë është të mbështetesh në rrotën tënde. Sepse drita që buron prej brendësisë tënde nuk fiket lehtë, kurse nga drita që buron nga tjetërkush, mund edhe të mos përfitosh prej saj.
11-Zgjedhi fjalët e tuaja me kujdes, sepse mund të kenë rëndësi më të madhe saqë mendon
Pozita dhe të drejtat, fjalëve tuaja u japin forcë më të madhe. Kur të marish ndonjë pozitë administrative, fjalët e tuaja kanë vend të ndryshëm në dëgjimin dhe mendjen e nëpunësve, saqë edhe ajo që të duket polemikë e rastit, mund të shkaktojë çeshtje të jetës ose vdekjes për bashkëpunëtorët tu. Ata kthehen natën në shtëpi, u flasin shokëve të vet dhe familjes së tyre mbi fjalët tuaja se sa ishin të çuditshme, të mençura, të vrazhda ose sa ishin të dobëta.

Burimi:
http://www.almufakkera.com/edara.htm
Albislam.Com

Must Read