BallinaAKIDEAkide të ndryshmeDynjaja është burg për besimtarin dhe xhenet për jobesimtarin

Dynjaja është burg për besimtarin dhe xhenet për jobesimtarin

Pyetje: Cili është kuptimi i hadithit: “Dynjaja është burg për besimtarin dhe Xhenet për jobesimtarin.”?

Shejh Muhamed Salih bin Uthejmini -Allahu e mëshiroftë!- i përgjigjet kësaj pyetje dhe thotë:

Kuptimi i këtij hadithi është:

Dynjaja, sado të mëdha të jenë mirësitë e saj, sado të mira të jenë ditët e saj, sado të larta të jenë banesat e saj, për besimtarin është si burg, sepse besimtari do të kalojë për në mirësi më të mëdha, më të mira, më të plota dhe më të larta.

Ndërsa për jobesimtarët ajo (dynjaja) është xhenet, sepse ai kënaqet me mirësitë që ka në të dhe harron në të ahiretin dhe do të jetë ashtu siç thotë Allahu i Madhëruar për ta:

“Ndërsa për ata që nuk besojnë, kënaqen dhe hanë ashtu si kafshët, do të kenë zjarrin si vendbanim!” Muhamed, 12.

Jobesimtari, kur vdes, nuk gjen para tij vetëm se zjarr -Allahut i kërkojmë mbrojtje!- dhe për këtë dynjaja, në krahasim me atë që do ketë në botën tjetër prej vështirësive, shqetësimeve, brengave, ndëshkimeve, do të jetë për jobesimtarin xhenet, sepse ai kalon nga dynjaja për në ndëshkim, për në zjarr, prandaj dynjaja për të është si xhenet.

Përmendet se Ibn Haxher el Askelani -Allahu e mëshiroftë!- i cili ka qenë gjykatës në Egjipt në kohën e tij, kanë treguar se kur ai vinte në punë në mëngjes, atë e sillte një karrocë e tërhequr nga kuajt. Një dite kaloi pranë një egjiptiani jehudi që ishte shitës vaji. Çifuti i doli përpara, i ndaloi karrocën dhe i tha: -Profeti juaj ka thënë: “Dynjaja është burg për besimtarin dhe xhenet për jobesimtarin.” Ndërsa ti je gjykatësi i Egjiptit, vjen në këtë shpurë dhe ti ke gjithë këto të mira! Ndërsa unë jam në këtë vështirësi dhe mjerim që sheh.

Hafidh ibn Haxheri i tha: “Unë me gjithë këto të mira dhe kënaqësi që kam, përballë mirësive të xhenetit jam si në burg. Ndërsa ti me gjithë mjerimin në të cilin je, përballë mjerimit në zjarr je si në xhenet. Çifuti pasi i dëgjoi këto, tha:

“Dëshmoj se s’ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut.”, dhe u bë musliman.”

“Fetaua Nur ala derb”, 73/111.

____________

Burimi i Jetës
http://burimijetes.info

Must Read