BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiGjëja më madhështore që e mbron zemrën e njeriut është dhikri

Gjëja më madhështore që e mbron zemrën e njeriut është dhikri

Dobitë e dhikrit, përmendjes së Allahut të Madhëruar

Gjëja më madhështore që e mbron zemrën e njeriut është dhikri, përmendja e Allahut të Madhëruar. Kush e ushtron gjuhën e tij me dhikër, e ruan atë nga e pavërteta dhe e kota. E, kush e lag gjuhën e tij me të pavërtetën, të kotën dhe të turpshmen, i thahet gjuha nga dhikri.

Prej dobive të dhikrit të Allahut të Madhëruar janë:

Allahu i Madhëruar thotë: “Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat.”[1]

Mexhliset e dhikrit janë mexhlise melaikesh, ndërsa mexhliset e kota dhe të pakujdesisë janë mexhlise të Iblisit.
Dhikri i jep fytyrës shkëlqim në këtë botë dhe dritë në botën tjetër.
Është siguri nga dyfaqësia, ngase hipokritët e përmendin shumë pak Allahun.
Është ushqim për zemrën dhe shpirtin.
Dhikri i shpeshtë largon nga përgojimi, mbartja e fjalëve, gënjeshtra, gjërat e fëlliqura dhe ato të kota.
E bën njeriun të lumtur.
Është fidani i xhenetit.
Bën pjesë në ibadetet më të lehta, por më madhështore dhe nga më të mirat.
Ka një kënaqësi të veçantë në mesin e të gjitha veprave të tjera, që nuk i përngjan asgjë.
10. Largon Iblisin dhe e shpërfill atë.

Thotë i dashuri ynë sal-lallahu alejhi ue selem: “Kush thotë ‘subhanallah ue bihamdihi’ 100 herë në ditë, i fshihen gabimet (mëkatet), edhe në qoftë se janë sa shkuma e detit.”

11. Dhikri shlyen gabimet (mëkatet) ngase është nga veprat më të mira e të mirat i shlyejnë të këqijat.

12. Sjell riskun (furnizimin).

13. Ndriçon fytyrën dhe zemrën.

14. Forcon zemrën dhe trupin.

15. Kënaq Mëshiruesin, Allahun.

16. Mbjell afërsinë me Allahun e Madhëruar.

17. Hap derën madhështore prej dyerve të njohjes së Allahut. Kur njeriu e shton dhikrin, i shtohet kjo njohje.

18. Mundëson kthimin tek Allahu i Madhëruar.

19. I jep jetë zemrës.

20. Po që se Allahu i Madhëruar përmendet nga robi i Tij kur është në gjendje të rehatshme, Allahu do ta përmendë atë kur është në gjendje të vështirë.

21. Dhikri është shpëtues nga dënimi i Allahut.

22. Është shkaktar për sjelljen e qetësisë, të mëshirës dhe afron melaiket.

23. Është dritë për njeriun në këtë botë, në varr, në botën tjetër, me të e kalon rrugën e Siratit. Nuk ka diçka që i ndriçon zemrat dhe varret më mirë sesa dhikri.

24. E zgjon zemrën nga gjumi.

25. Është i barabartë me lirimin e robit, shpenzimin e parave për hir të Allahut dhe xhihadin.

26. Është maja e falënderimit.

27. Është shërim i zemrës dhe ilaç i saj.

28. Melaiket kërkojnë falje për atë që bën dhikër ashtu si bëjnë për të penduarin.

29. Dhikri është më i mirë sesa duaja.

30. Zemra forcohet dhe vetëm dhikri mund ta zbusë.

Muhamedi sal-lallahu alejhi ue selem thotë: “Kur të falni namazin, filloni me falënderim të Allahut e pastaj lartësojeni Atë, dërgoni salavate mbi Pejgamberin e më pas bëni dua çfarë të doni.”[2]

31. Dhikri e lehtëson të vështirën dhe realizon të mundimshmen.

32. I sjell robit besnikëri në raport me Krijuesin e tij.

33. Katet e xhenetit ndërtohen me dhikër, kur robi e ndërpret dhikrin, melaiket e ndërpresin ndërtimin.

34. Dhikri është mur (pengesë) mes njeriut dhe xhehenemit.

Nga libri “Elvabilu esajb”

Përshtati: Rashit Zylfiu

[1] Err’R’ad, 28

[2] Shënon Ahmedi, Termidhiu. Hadithi është i mirë.

Must Read