BallinaARTIKUJKuran dhe TefsirHadithe motivuese rreth vlerës së leximit dhe mësimit të Kuranit

Hadithe motivuese rreth vlerës së leximit dhe mësimit të Kuranit

Hadithe rreth vlerës së leximit dhe mësimit të Kuranit

Imam Tirmidhiu transmeton nga Ibnu Mes’udi (radijAllahu anhu), se ai ka thënë:

“I dërguari i Allahut ka thënë: ‘Kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut ka një shpërblim, shpërblimi është i barabartë me dhjetëfish. Nuk them që elif, lam, mim, janë një shkronjë e vetme, por elifi është shkronjë, lami është shkronjë, mimi është shkronjë.'”

Imagjinoni, nëse do të marrim e të llogarisim suren më të shkurtër të Kuranit e cila është surja Keuther, i bie të ketë afro 47 shkronja të cilat janë të barabarta me 470 sevape.

Ebu Musa el Esh’arij (radijAllahu anhu) ka transmetuar se Profeti ,salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Shembulli i besimtarit që lexon Kuran është si shembulli i qitros, era dhe shija e saj është e mirë. Ndërsa shembulli i besimtarit, që nuk lexon Kuran, është si shembulli i hurmës arabe, ajo nuk ka erë por shija e saj është e ëmbël. Ndërsa shembulli i hipokritit, që e lexon Kuranin, është si shembulli i borzilokut, era e tij është e mirë, por ka një shije të hidhur. Ndërsa shembulli i hipokritit, që nuk e lexon Kuranin, është si shembulli i kungullit të egër, nuk ka erë dhe ka shije të hidhur”. Buhari dhe Muslimi.

Padyshim se leximi i Kuranit ka shije dhe ndjesi të këndshme, ai ndikon në zemër dhe e ngjall, i jep jetë dhe e zbukuron atë, duke e bërë kështu një zemër të mbushur plot besim, sinqeritet, frikë dashuri përulje dhe bindje ndaj Allahut.

Ebu Umame (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!) të thotë: “Lexoni Kuranin, se ai do të vijë në Ditën e Gjykimit e të bëjë shefat (të ndërmjetësojë) për lexuesit e tij.” Muslimi.

Imagjinoni Ditën e Gjykimit, këtë ditë të vështirë, ditë në të cilën njerëzit do të jenë në ankth, frikë dhe pasiguri, të vijë libri i Allahut të cilin ti e ke mbajtur në zemër, të cilin e ke lexuar dhe ke punuar me të, t’i kërkojë Allahut që të falë e të rrisë gradat. Kurani do të vijë bashkë me agjërimin e do të ndërmjetësojnë, Kurani do të thotë: -O Zoti im unë e privova nga gjumi robin Tënd, ndaj fale atë.

Uthman ibn Afani (Kënaqësia e Allahut qoftë mbi të!) transmeton se Profeti (Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Më i miri ndër ju është ai që e mëson Kuranin e pastaj ua mëson atë të tjerëve.” Buhari.

Aishja (Kënaqësia e Allahut qoftë mbi të!) përcjell se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Ai që lexon Kuran bukur do të jetë në shoqëri të shkruesve (engjëjve) të ndershëm, ndërsa kush e lexon duke hasur në vështirësi, do të ketë shpërblim të dyfishuar.” Buhari dhe Muslimi.

Vëlla i nderuar, motër e shtrenjtë, mos e lër shejtanin të të mposhtë me vesvese duke të thënë: mos e lexo Kuranin sepse ti lexon me vështirësi. Profeti ka dhënë sihariq pikërisht për këtë kategori, se ata do të shpërblehen dyfish, një shpërblim për leximin e Kuranit, dhe një tjetër për vështirësitë që has.

Ibn Abasi (Kënaqësia e Allahut qoftë mbi të!) tregon se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Ai në gjoksin e të cilit nuk ka asgjë nga Kurani (nuk di asgjë përmendsh nga Kurani) është sikur një shtëpi e lënë dhe e rrënuar.” Tirmidhiu sahih. E si të mos jetë i tillë ai i cili nuk mëson apo nuk lexon Kuran, vërtet zemra e tij është e pa jetë dhe shpirti i tij është i rrënuar, sepse është pikërisht Kurani i cili është ushqim, jetë, freski, gjallëri, ushqim dhe shërim për zemrat dhe shpirtrat e robërve. Kurani e gjallëron zemrën njësoj si shiu i cili i jep jetë tokës pas thatësirës së gjatë.

Transmeton Abdullah Ibn Amr el As (Kënaqësia e Allahut qoftë mbi të!) se i Dërguari (Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Lexuesit të Kuranit do t’i thuhet në Ditën e Gjykimit: ‘Lexo dhe ngrihu (shkallëve të xhenetit), lexo drejt dhe bukur, siç ke lexuar në dynja, se vendi yt është në ajetin e fundit që lexon’.” Ahmedi Ebu Daudi dhe Tirmidhiu.

Asgjë nga Kurani nuk shkon dëm, madje besimtari do të ketë dobi prej tij në çdo ajet, dhe vendi i tij në Xhenet do të jetë në ajetin e fundit që reciton prej Kuranit.

Muslimi ka shënuar se Ukbe ibn Amir tha: “I Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem erdhi te ne ndërkohë që ishim në Suffa dhe pyeti: ‘Cili prej jush do të dëshironte të shkonte për çdo ditë në But’han apo në el-Akik që të sjellë dy deve me gunga të mëdha pa bërë padrejtësi?’ Ne thamë: ‘O i Dërguar i Allahut, të gjithë do ta dëshironim këtë!’ Ai tha: ‘A nuk shkon ndonjë prej jush në xhami për të mësuar apo recituar dy ajete nga Libri i Allahut? E, kjo është më mirë për të, sesa dy deve; tri ajete janë më mirë për të, sesa tri deve; katër ajete janë më mirë për të, sesa katër deve, dhe kështu me radhë sa i përket numrit të deveve”.

Ebu Hurejre përcjell se Profeti, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Asnjëherë nuk mblidhet një grup njerëzish në një prej shtëpive të Allahut (në xhami) për ta lexuar Kuranin dhe për ta mësuar në mes tyre, e që mbi ta të mos lëshohet qetësia e t’i përfshijë mëshira e Allahut, dhe që të mos i rrethojnë engjëjt ose që Allahu të mos i lavdërojë në mesin e atyre që janë tek Ai (engjëjt, Pejgamberët dhe njerëzit e mirë)”. Muslimi.

Ebu Hurejre përcjell se Profeti, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Do të vijë lexuesi i Kuranit në Ditën e Ringjalljes, dhe do të thotë Kurani: “O Zot im stolise atë,” dhe do t´i vishet kurora e nderit, e pastaj thotë (Kurani): “O Zot im shtoja”, dhe i vishet petku i nderit, e pastaj thotë (Kurani): “O Zot im bëhu i kënaqur me të”, dhe Allahu bëhet i kënaqur me të, dhe i thuhet atij: “Lexo dhe ngrihu, dhe në çdo ajet i shtohet një e mirë.” Tirmidhiu, e ka saktësuar Ibnu Huzejme dhe Hakim.

Burimi:
Përgatiti: Bledar Haxhiu
http://burimijetes.info

Must Read