BallinaAKIDEAkide të ndryshme"Nuk lëvizin këmbët e robit Ditën e Kiametit derisa...(Hadith)

“Nuk lëvizin këmbët e robit Ditën e Kiametit derisa…(Hadith)

“Nuk lëvizin këmbët e robit Ditën e Kiametit derisa…(Hadith)

Prej Muadh ibnu Xhebelit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, është transmetuar se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:

“Nuk lëvizin këmbët e robit Ditën e Kiametit derisa të pyetet për katër gjëra: për moshën ku e kaloi, për rininë si ka punuar në të, për pasurinë nga e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar, si dhe për diturinë se çfarë punoi me të?”

Transmetuesi i hadithit

Ai është sahabi i madh Muadh ibnu Xhebel El Ensari El Hazrexhi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. E pranoi Islamin kur ishte tetëmbëdhjetë vjeç. Mori pjesë në Bedër dhe betejat e tjera më pas. Njihte mirë ligjet dhe Kuranin. Ka qenë përgjegjës për Shamin në hilafetin Umerit. Vdiq atje në vitin 18 h.

Kuptimi i përgjithshëm

Ditët në këtë botë i kemi të numëruara dhe jetët të kufizuara. Pastaj vjen vdekja për të cilën nuk ka dyshim. Pasi që njerëzit të ringjallen prej varreve, çdo njeri do të pyetet për ditët që kaloi në jetën e tij, a i kaloi në të mirë apo në të keqe? Do të pyetet se si i kaloi ditët e rinisë, e cila është periudha e gjallërisë dhe aktivitetit, a i kaloi pranë diturisë së dobishme dhe punës së mirë që të shpërblehet? Pastaj pyetet për pasurinë, a e fitoi me rrugët e ligjëruara dhe a e shpenzoi në të drejtat e obliguara dhe të pëlqyera? Pyetet për diturinë që mësoi, a punoi sipas saj dhe u bëri dobi pjesëtarëve të umetit? Dituria bëhet e dobishme vetëm nëse zotëruesi i saj punon me të dhe i sjell dobi të tjerëve.

Lusim Allahun që ta bëjë dijen tonë të sinqertë për Fytyrën e Tij!

Dobitë e hadithit

Pohimi i ringjalljes pas vdekjes, i shpërblimit dhe llogarisë.
Nxitja për përfitimin prej diturisë së dobishme dhe punës së mirë.
Nxitja për përfitimin e pasurisë nëpërmjet rrugëve të lejuara dhe shpenzimin e saj për bamirësi.

Referenca: Libri “Hadithi”, f. 16.

Përktheu: A. Ruka

Burimi i Jetës

Must Read