BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiVepro diçka për vete dhe për umetin tënd (222 projekte veprimi)

Vepro diçka për vete dhe për umetin tënd (222 projekte veprimi)

Vepro diçka për vete dhe për umetin tënd (222 projekte veprimi)

Allahut i takojnë lavd-falënderimet, salavatet dhe selamet ia drejtojmë Muhamedit, sal allahu alejhi ve selem.

Allahu im më jep sinqeritet në fjalë dhe vepra.

Të nderuar lexues!

Në vazhdim do ta keni një listë të veprimeve që do t’i bëni dobi vetes dhe të tjerëve me punë të mira. Atëherë çdo njëri prej jush mund ta gjejë veten se çka dëshiron dhe çka ka mundësi të veproj.

Në vazhdim do të shënoj rreth 222 propozime, referencë kryesore kam një shkrim që kam lexuar dhe titullohet “Vepro diçka për vete dhe për umetin tënd”. Po ashtu le të jetë edhe adresa e këtij shkrimi.

Projekte veprimi

KUSH DËSHIRON TË BËJË MIRË DHE TË FITOJË SHPËRBLIME?

Lexoni listën e aktiviteteve, që do të bëjnë dobi në të dy botët:

1.      Leximi i një xhuzi nga Kurani për çdo ditë;

2.      Kontributi në ndërtimin e ndonjë xhamie.

3.      Kujdesi material për jetimin;

4.      Hapja e ndonjë pusi (bunari);

5.      Ndarja e një pjese të rrogës për çështje të davetit Islam;

6.      Ndihma e familjeve të nevojshme;

7.      Leximi i librave nga sfera edukative;

8.      Takimi javorë për nevoja të davetit Islam;

9.      Njohja me miq të rinj;

10.  Kontakti mujorë me të afërm dhe miqtë një herë në muaj;

11.  Dhikri i mëngjesit pas namazit të sabahut;

12.  Pikniket javore;

13.  Takimi me një thirrës (hoxhë) të dalluar;

14.  Vizita e varrezave një herë në muaj;

15.  Përgatitja e gostisë për të varfrit duke i bërë davet;

16.  Vizita e shoqatave kulturore Islame;

17.  Leximi i literaturës që ka të bëjë me shkencat shoqërore;

18.  Qëndrimi brenda xhamisë për një orë, për çdo javë;

19.  Pjesëmarrja në aktivitete humanitare;

20.  Organizimi i piknikëve me fëmijët;

21.  Prezantimi në ligjërata javore;

22.  Pjesëmarrja në seminare apo kurse;

23.  Namazi me xhemat në xhami;

24.  Dërgimi i mesazheve vëllazërore me celularë,

25.  Për çdo ditë nga një vepër të hajrit, apo për çdo ditë jep diçka;

26.  Përfitimi nga përvoja e thirrësve;

27.  Sadakaja në fillim të çdo dite;

28.  Mendo për vete dhe krijesat, për çdo ditë;

29.  Dhuro prindërve dhurata;

30.  Shkrimi një punimi në revista javore;

31.  Përgatitja për namaz;

32.  Vizito të sëmurin;

33.  Pajisu me moral të mirë;

34.  Dëgjo radio stacionet e Kuranit;

35.  Prezenca në ligjëratat javore nga shkenca e fikut;

36.  Leximi i një sure me koment;

37.  Për çdo natë falja e namazit vullnetarë;

38.  Lexo nga historia e pejgamberëve të Allahut;

39.  Lexo siren (jetëshkrimin) e mUhamewdit sal allahu alejhi ve selem;

40.  Mëso dyzet hadithet e Neveviut;

41.  Merr pjesë në garat Kuranore;

42.  Leximi i librave nga historia Islame;

43.  Duaja (lutja) për vëllezërit mysliman;

44.  Agjërimi i një dite për hir të Allahut të Lartësuar;

45.  Shënimi i ndonjë këshille të dobishme në vende publike (pankartë);

46.  Përcjellja e xhenazes me qëllim të përfitimit të shpërblimeve;

47.  Kujdesi për të lexuar lutjet (dhikrin) e ditës;

48.  Nxënia e haditheve të përzgjedhura;

49.  Ndarja e mjeteve në raste emergjente;

50.  Prezantimi i ideve tek miqtë dhe shokët;

51.  Leximi i lutjeve (dhikrit) të mëngjesit dhe mbrëmjes për çdo ditë.

52.  Nxënia e haditheve të përzgjedhura dhe jetësimi në praktikë.

53.  Dhënia e sadakasë nga rroga mujore, po të jetë edhe modeste.

54.  Çelja e një veprimtarie (pune, biznesi) dytësore për shtimin e fondit personal, me qëllim daveti.

55.  Pjesëmarrja në radio programe.

56.  Dhënia e këshillës në xhami.

57.  Përfundimi i ditës me sadaka.

58.  Vizita e familjeve me qëllim daveti.

59.  Dhurimi i dhuratave.

60.  Dhurimi i librit të Allahut (musafin).

61.  Largimi i pengesës nga rruga.

62.  Shpërndarja e ushqimit për të varfër.

63.  Tubimi i ndihmave humanitare.

64.  Falja e namazit të duhasë.

65.  Dhënia e sadakasë fshehurazi.

66.  Falja e namazit të vitrit para gjumit.

67.  Grumbullimi i veshmbathjeve të vjetra dhe shpërndarja të varfërve.

68.  Bërja e gjumit me abdes.

69.  Ndihme e një personi që nuk e njeh.

70.  Përgjigja në ftesën e dikujt kur të fton.

71.  Dhënia e dhuratës për afrimin e zemrave.

72.  Ndarja e një ore kohe për takime me josmuliman.

73.  Dhënia e gjakut, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut.

74.  Istigfari për çdo ditë, nga 100 herë në dite (ESTAGFIRULLAHE VE ETUBU ILEJHI).

75.  Blerja e teshave për bajram të varfërve.

76.  Lehtësimi i borxhit kur dikush i ka punët ngushtë.

77.  Duaja e për të sëmurin, kur dikush është i sëmurë.

78.  Thirrja e miqve, shokëve, për iftarë.

79.  Mësimi përmendësh i sures MULK.

80.  Istigfari për besimtarët dhe besimtaret.

81.  Buzëqeshja në fytyrë.

82.  Shpërndarja e CD me tema të përzgjedhura në xhami.

83.  Dëgjimi i ilative me përmbajtje Islame që nuk kanë muzikë.

84.  Shkuarja në restorant për te drekuar ose darkuar me dikë për çështje daveti.

85.  Ofrimi i ndihmës ndaj mysafirit, shoqërimi i tij dhe përcjellja.

86.  Shpeshtimi i salavateve ndaj Muhamedit sal allahu alejhi ve selem.

87.  Respektimi i mysafirit me mirëseardhje dhe ushqim.

88.  Leximi i sures KEHF në ditën e xhuma.

89.  Blerja e parfumit me qëllimi dhurimi.

90.  Përdorimi i shprehjes “XHEZAKALLAHU HAJREN” “Allahu të shpërbleftë.

91.  Përdorimi  shprehjes “Të dua për hir të Allahut”.

92.  Puna vullnetare në ndonjë organizat, shoqatë, xhami, kudo që kërkohet.

93.  Vizita e Xhamisë së Muhamedit sal lallahu alejhi ve selem.

94.  Angazhimi gjatë tërë ditës me fjalët: SUBHANALLAH, ELHAMDU LILAH, LA I LAHE IL LALLAH, ALLAHU EKBER.

95.  Dalja nga shtëpia me nijet (qëllim) për të bërë mirë.

96.  Përcjellja e ezanit.

97.  Vizita e vëllait tënd në fe.

98.  Drejtimi i njerëzve në punë të hajrit.

99.  Përdorimi i misvakut për ta fituar kënaqësinë e Allahut.

100.          Falja e suneteve para dhe pas farzeve të namazit.

101.          Përcjellja e gjendjes së myslimanëve nëpër botë, duke u lutur për ata.

102.          Shoqërimi i njerëzve të mirë me qëllim të përfitimit.

103.          Respektimi i fqinjit me fjalë dhe punë.

104.          Njohja me njerëzit e mirë.

105.          Kujdesi për pamjen e jashtme.

106.          Kujdesi për shëndetin.

107.          Kujdesi për abdesin dhe ripërtërija për çdo namaz.

108.          Dhënia e iftarit, po edhe vetëm me një gotë ujë.

109.          Ripërtërirja e suneteve profetike dhe përhapja në mesin e njerëzve.

110.          Përdorimi i parfumeve.

111.          Mësimi i Kuranit me lexim dhe koment.

112.          Llogaritja e vazhdueshme e vetvetes dhe pendimi i vazhdueshëm.

113.          Intervenimi i mirë dhe i arsyeshëm.

114.          Larja e borxhit.

115.          Çlodhja e trupit dhe shpirtit.

116.          Vizita e farefisit me nijet bereqeti në jetë.

117.          Dhënia e selamit.

118.          Përkrahja e të shtypurit.

119.          Shpërndarja e thirrjes Islame në mesin e njerëzve.

120.          Planifikimi i projekteve në sferën e davetit ose bamirësisë.

121.          Planifikimi i kohës.

122.          Ushqimi i të varfësit.

123.          Martesa e ndonjë njeriu të mirë me qëllim të ruajtjes së nderit të tij.

124.          Largimi i një brenge.

125.          Tërheqja e vërejtjes së pavëmendshmit.

126.          Ta mësosh të paditurin.

127.          Ta ngish të uriturin.

128.          Sinqeriteti në vepër.

129.          Shfrytëzimi i shanseve të mira.

130.          Vazhdimi i punës së mirë.

131.          Pyetja e dijetarëve.

132.          Mbulimi i turpeve të tjerëve.

133.          Shfrytëzim i kohës së syfirit me namaz, dua, lutje.

134.          Pastrimi i xhamisë.

135.          Falëndero ata që punojnë për Islamin.

136.          Dëshira për të folur nëse aty është mirësia dhe shpërblimi i Allahut.

137.          Lavd-falënderim i Allahut për dhuntitë e Islamit.

138.          Kthyera e adeteve në ibadete me nijetin (qëllimin) e mirë.

139.          Kalitja në punë të mira.

140.          Mësoja abdesin dhe namazin atyre që janë afër teje.

141.          Bëje një sadak që është e vazhdueshme.

142.          Ndihma reciproke në bamirësi.

143.          Ndërtimi i një vendbanimi për jetimët.

144.          Bërja e tubimeve të zbrazëta në tubime të dijes dhe shkencës.

145.          Përjetimi i çdo veprimi që e bën.

146.          Jepi shans të tjerëve, kur ti ke mundësi.

147.          Pozitivizmi në jetë.

148.          Kalimin e kohës më teprë në adhurim.

149.          Shfrytëzimi i kapaciteteve dhe mundësive në shërbim të Islamit.

150.          Bërja e disa nijeteve për një vepër të hajrit.

151.          Bartja e synimit të ahiretit.

152.          Mbjellja e ndjenjës së bamirësisë dhe davetit tek të tjerët.

153.          Interesimi për fjalën e mirë çdo herë.

154.          Kryerja e nevojave të njerëzve.

155.          Futja e gëzimit në mesin e njerëzve.

156.          Dhënia e dorës kur të takohesh me shokët dhe miqtë.

157.          Pritja e namazit deri në namazin tjetër.

158.          Daveti në mesin e familjarëve.

159.          Kujdesi për safin e parë.

160.          Ndarja e një dhome në shtëpi për vendfalje.

161.          Shkuarja ma herët në xhami.

162.          Kryerja e shërbimeve të përgjithshme për të fituar zemrat e njerëzve.

163.          Shprehja e respektit dhe dashurisë kur të takohesh me vëllezërit.

164.          Përjetimi i xhenetit kur të mendosh në të mirat e tij.

165.          Mbajtja e mus-hafit ne xhep.

166.          Të jesh në shërbim të Islamit edhe nëpër mjet celularit.

167.          Vendosja e një foto apo llogoje që ka përmbajtje pozitive.

168.          Udhëtimi për qëllim të davetit.

169.          Punësimi i vëllezërve në veprimtari të dobishme.

170.          Ofrimi i ndihmës haxhive.

171.          Sadakaj (dhënia e lëmoshës) me nijet (qëllim) shërimi.

172.          Zotërimi i profesionit.

173.          Largimi nga ajo që Allahu e ka ndaluar.

174.          Mendim i  mirë për myslimanët.

175.          Dashira e Allahut të jetë prioritet.

176.          Falja e dy reqateve pas abdesit.

177.          Shkuarja për ti pajtuar dy veta.

178.          Ndihmoje imamin për punë te davetit.

179.          Njohja me websajtet Islame.

180.          Formimi i grupe te leximit të Kuranit në xhami.

181.          Riprtërirja e itiqafit në xhami.

182.          Shpërndarja e CD të Kuranit në mesin e myslimanëve.

183.          Njohja dhe mësimi i kurtheve të armiqve të Islamit.

184.          Forcim i imanit në kaderin (caktimin) e Allahut.

185.          Njohja dhe dituria për mirësitë e ahiretit dhe të dynjasë.

186.          Edukimi i familjarëve në shtëpi për punë të davetit.

187.          Formimi i gjeneratave në frymëne Kuranit.

188.          Shfrytëzimi i shtëpisë për aktivitete Islame.

189.          Më pak fjalë e më shumë dhikër, fjalë mirësie.

190.          Bërja e duasë mjet kryesorë për davet.

191.          Vizita e panaireve të librit.

192.          Mos nënçmo asnjë vepër sa do që të jetë e vogël.

193.          Ndenja e të tjerëve se vërtetë ti dëshiron mirësi dhe ke sinqeritet.

194.          Marrja pjesë në gëzimet e myslimanëve.

195.          Shfrytëzimi i kohëve kur lutjet janë më afër pranimit.

196.          Lëvizja (ecja) nga një orë çdo dit me nijet të mirë.

197.          Shfrytëzimi i çdo zbulimi të ri për një jetë të lumtur.

198.          Lidhja e jetës së njerëzve me Islamin.

199.          Shtëpia le të jetë “mihrab” për adhurim.

200.          Formimi i një biblioteke në shtëpi sa do që të jetë modeste.

201.          Kujdesi në mes vëllezërve për të zgjuar në namazin e sabahut.

202.          Ndihma e kanaleve televizive për davet Islam.

203.          Lënia e gjurmëve të mira para vdekjes.

204.          Shfrytëzimi i internetit për davet.

205.          Marrja e abdesit në shtëpi para se të shkosh në xhami.

206.          Shpeshtimi i fjalës LA I LAHE IL LALLAH.

207.          Sa herë që dëgjon ezanin fale namazin.

208.          Agjërimi i ditëve të bardha të çdo muaji.

209.          Tesbihi nga 100 herë në ditë.

210.          Në celularin tënde shënoje shprehjen: “Do të jetoj për Islamin, xheneti është synimi im”.

211.          Dhënia zemzemit për miqtë dhe ata që i donë.

212.          Puthja e kokës së prindërve në fillim të çdo dite.

213.          Ushqimi i bagëtive me nijet shpërblimi.

214.          Ndihmo të tjerët me barëra.

215.          Garimi për vepra të mira.

216.          Zgjidhe një aktivitet prej shtat aktiviteteve që do të bëj hije në ditën e Gjykimit.

217.          Gjatë udhëtimit le gjurmë të davetit Islam.

218.          Larg çdo polemike dhe bisede po edhe kur je në hak.

219.          Lutja me emrat e Allahut të Lartësuar.

220.          Falja e namazit istihare.

221.          Kujto vdekjen për çdo ditë.

222.          Kërkoje hallallin (të lejuarën) dhe largoju haramit.

Besimtarë dhe besimtare!

Vëllezër dhe motra!

Baballarë dhe nëna!

Të rinj dhe të vjetër!

Burra dhe gra!

Bëhuni të bereqetshëm e të bekuar në çdo vend në çdo kohë dhe me çdo njërin.

Vëllezër dhe motra! Mos na harroni në lutje, Allahu ju mëshiroftë!

Ues-selamu alejkum!

Ulvi Fejzullahu

Burimi: http://www.klubikulturor.com

Must Read