BallinaTEZKIJEMëkatët dhe Pendimi30 shenja të hipokrizisë

30 shenja të hipokrizisë

30 shenja të hipokrizisë
 1. Pandershmëria dhe gënjeshtra
 2. Tradhtia
 3. Tregimi i paturpësisë dhe pabindshmërisë gjatë diskutimit
 4. Thyerja e premtimeve të veta
 5. Dembelia në adhurim
 6. Syfaqësia
 7. Mungesë në përkujtimin e Allahut
 8. Nxitim në namaz
 9. Përgojim i atyre që i japin  përparësi kryerjes së veprave të mira, nga rradhët e besimtarëve dhe të të drejtëve.
 10. Përqeshje me Kur’anin, Sunetit dhe Muhamedin salAllahu `alejhi ue selem
 11. Betohet rrejshëm
 12. Nuk e pëlqen të harxhojë për hir të Allahut
 13. Braktisja e muslimanëve
 14. Nis thashëethëme të rreme dhe shkakton shqetësime
 15. Gjetja e të metave në urdhërat e Allahut
 16. Përul nderin e njerëzve të drejtë
 17. Largohet nga namazi me xhemat
 18. Shkakton trazira ndërsa pohon se bënë paqe
 19. Sjelljet e jashtme e kundërshtojnë atë që gjendet në zemër
 20. Frigohet nga ngjarjet, incidentet dhe ndodhitë e pakëndëshme
 21. Justifikimet e rreme
 22. Urdhëron në të keqen dhe ndalon nga e mira
 23. Dorështrënguar deri në koprraci
 24. Harron Allahun
 25. E mohon premtimin e Allahut dhe të Dërguarit të Tij
 26. I kushton kujdes pamjes së jashtme, ndërsa harron gjendjen e brendshme
 27. Elokuencë, fjalime të lodhshme, lëvdatë dhe mburrje
 28. Mungesë në kuptimin e fesë
 29. Nuk bën mëkate para njerëzve (sepse ua ka frikën), ndërsa shfaq guxim ndaj  Allahut duke kryer mëkate në fshehtësi
 30. Festimi i vuajtjeve të besimtarëve dhe ndenjë fatkeqësi dhe pikëllim kur besimtarët goditen me lumturi dhe kënaqësi.

Must Read