BallinaSpikasim30 shenja të hipokrizisë

30 shenja të hipokrizisë

30 shenja të hipokrizisë

1. Pandershmëria dhe gënjeshtra
2. Tradhtia
3. Tregimi i paturpësisë dhe pabindshmërisë gjatë diskutimit
4. Thyerja e premtimeve të veta
5. Dembelia në adhurim
6. Syfaqësia
7. Mungesë në përkujtimin e Allahut
8. Nxitim në namaz
9. Përgojim i atyre që i japin përparësi kryerjes së veprave të mira, nga rradhët e besimtarëve dhe të të drejtëve.
10. Përqeshje me Kur’anin, Sunetit dhe Muhamedin salAllahu `alejhi ue selem
11. Betohet rrejshëm
12. Nuk e pëlqen të harxhojë për hir të Allahut
13. Braktisja e muslimanëve
14. Nis thashëethëme të rreme dhe shkakton shqetësime
15. Gjetja e të metave në urdhërat e Allahut
16. Përul nderin e njerëzve të drejtë
17. Largohet nga namazi me xhemat
18. Shkakton trazira ndërsa pohon se bënë paqe
19. Sjelljet e jashtme e kundërshtojnë atë që gjendet në zemër
20. Frigohet nga ngjarjet, incidentet dhe ndodhitë e pakëndëshme
21. Justifikimet e rreme
22. Urdhëron në të keqen dhe ndalon nga e mira
23. Dorështrënguar deri në koprraci
24. Harron Allahun
25. E mohon premtimin e Allahut dhe të Dërguarit të Tij
26. I kushton kujdes pamjes së jashtme, ndërsa harron gjendjen e brendshme
27. Elokuencë, fjalime të lodhshme, lëvdatë dhe mburrje
28. Mungesë në kuptimin e fesë
29. Nuk bën mëkate para njerëzve (sepse ua ka frikën), ndërsa shfaq guxim ndaj Allahut duke kryer mëkate në fshehtësi
30. Festimi i vuajtjeve të besimtarëve dhe ndenjë fatkeqësi dhe pikëllim kur besimtarët goditen me lumturi dhe kënaqësi

Must Read