BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiHIPOKRIZIA E SHKATËRRON BRENDËSINË TONË

HIPOKRIZIA E SHKATËRRON BRENDËSINË TONË

hipokrizia

Hipokrizia është një sëmundje e zemrës dhe devijim i rrezikshëm moral në jetën e individëve, komuniteteve dhe kombeve.

Rreziku i saj është i madh dhe i dukshëm kur pasojat shkatërruese të hipokrizisë prekin umetin Islam, sepse askush nuk e pret komplotin dhe dinakërinë e hipokritit, pasi ai konsiderohet musliman në pamjen dhe fjalët e tij. 

Kuptimi gjuhësor i hipokrizisë nënkupton dinakërinë, në pamje të jashtme është shtirja e një njeriu që pohon se zotëron cilësi, (besim, virtyte, morale, parime,) mendime apo ndjenja që në të vërtetë nuk i posedon.

Egzistojn disa forma te hipokrizsë si:

  • Hipokrizia e madhe

Dijetari ibn Haxheri thotë se: “ Hipokrizi e madhe është kur personi tregon besimin e tij në Allahun, engjëjt, librat, të Dërguarit e Tij dhe Ditën e Fundit, mirëpo fsheh atë që bie në kundërshtim me disa ose të gjitha këto”. Poashtu thotë se: “Ky ishte lloji i hipokrizisë që mbizotëronte gjatë kohës së Pejgamberit (sal-laAllahu alejhi ue sel-lem)”. 

Ndërsa në Kuran, Allahu i Lartësuar i nënçmon dhe i cilëson si mosbesimtar :

“Sigurisht, hipokritët do të jenë në thellësinë më të madhe të Zjarrit, dhe ti nuk mund të gjesh dot ndonjë ndihmës për ta”.(En Nisa-145)
  • Hipokrizia në veprime

Disa dijetarë e quajnë këtë formë hipokrizi e vogël dhe është kur personi ka disa nga sjelljet e hipokritëve si gënjeshtra. 

Shembulli i kësaj është ajo që ka thënë Pejgamberi  (sal-laAllahu alejhi ue sel-lem): “Nëse tek një njeri gjenden katër cilësi atëherë ai është hipokrit i mirëfilltë, e nëse gjendet njëra prej tyre atëherë tek ai gjendet një prej cilësive të hipokritëve derisa ta largojë atë. Hipokritit kur i lihet diçka në amanet, ai tradhton, kur flet gënjen, kur premton nuk e përmbush premtimin, kur është në konflikt me dikë i tejkalon kufijtë (tregohet i padrejtë)”.  (Buhariu dhe Muslimi)

– Karakteristikat dominuese te hipokritëve :

  • Ata thonë me gjuhën e tyre atë që nuk kanë në zemrat e tyre, siç thotë Allahu i Madhëruar :
“Ka njerëz që thonë: “Besojmë në Allah dhe në Ditën e Fundit”, por ata nuk janë besimtarë.” (El Bekare-8)
  • Ata i mashtrojnë besimtarët, ashtu siç thotë Allahu i Madhëruar: 
"Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët. Në të vërtetë, ata nuk mashtrojnë askënd tjetër përveç vetvetes, por nuk e kuptojnë". (El Bekare-9)
  • Ata shkaktojnë shkatërrim në tokë me anë të fjalës dhe veprimeve të tyre. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhëruar thotë:
 “E kur atyre u thuhet: “Mos bëni çrregullim në tokë”! Ata thonë: “Ne jemi vetëm paqësues!” (El Bekare-11)
  • Dyfytyrësia

Ndërsa në një  hadith thuhet: “Shembulli i munafikut është si shembulli i një deleje bredharake (e cila lëviz midis dy tufave), herë anon nga njëra tufë e herë anon nga tufa tjetër.”

  • Ata betohen në mënyrë të rreme për të fshehur krimet e tyre. Thotë Allahu i Madhëruar:
“Ata betimin e tyre e bëjnë për tu mbrojtur, andaj ata penguan nga rruga e All-llahut. Veprimi që ata bënë është shumë i keq.Ngase ata besuan (me gojë) e pastaj mohuan, andaj zemrat e tyre u mbyllën dhe ata nuk kuptojnë”. (El Munaafikun-2,3)
  • Besnikëria ndaj jobesimtarëve dhe t’i mbështesë ata kundër besimtarëve. Thotë Allahu i Madhëruar:
“Ti (Muhammed) lajmëroi munafikët se me të vërtetë ata kanë një dënim të dhembshëm, ata që përkundër besimtarëve, i miqësojnë jobesimtarët. Vallë, a mos kërkojnë krenari te ta? S’ka dyshim, e tërë krenaria i takon All-llahut”. (En Nisaa- 138,139)
  • Ata tallen dhe i përqeshin muslimanët e sinqertë të cilët përpiqen të jenë sa më të qëndrueshëm në ndjekjen e sunetit. 
"Ata (hipokritë) që i përqeshnin besimtarët, që me vullnetin e vet japin lëmoshë, i përqeshin ata të cilët nuk gjejnë për të dhënë asgjë përvec sakrificëës së tyre, e ata (munafikët ) tallen me ta, All-llahu u dha shpërblimin e talljeve të tyre  dënimin më të rëndë.” (Et Teube-79)
  • Ata nuk e dinë sinqeritetin dhe as nuk e ndiejnë në zemrat e tyre kuptimin e vërtetë të adhurimit ndaj Allahut të Plotfuqishëm. Prandaj, ata mendojnë se edhe besimtarët edhe hipokritët janë njësoj dhe se veprat e tyre të mira janë vetëm për hir të fitimeve të kësaj bote.

Përktheu dhe përmblodhiHamide Mustafi – /rizgjimi.com

Së fundmi, duhet theksuar se karakteristikat e lartpërmendura të hipokritëve janë vetëm disa nga shumë tipare tjera. Allahu na dhëntë strehim të gjithëve nga hipokrizia dhe e ruajtë umetin tonë nga e keqja e hipokritëve.

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read