BallinaARTIKUJHadith dhe SunetA është dashuria ndaj Vatanit prej Imanit?

A është dashuria ndaj Vatanit prej Imanit?

 

A është dashuria ndaj Vatanit prej Imanit?

 

“Dashuria e Vatanit është prej Imanit”. Ky hadith është i trilluar, meudu. Shiko: “Ed-Daife”, nr. 36, ose 1/110.

Pastaj edhe domethënia e hadithit nuk qëndron, sepse dashuria e Vatanit është sikur dashuria e shpirtit, pasurisë, etj. Kjo dashuri është e natyrshme te njeriu, andaj edhe nuk lavdërohet e as që është prej kushteve të besimit. A nuk shohim se mbarë njerëzit participojnë në këtë dashuri, këtu nuk ka dallim mes atij që është besimtar dhe atij që nuk është besimtar.

Shiko: “Vargu u haditheve te dobëta”, nr. 36.Muhammed Nasirud-din Albani

Përktheu: Bekir Halimi – 6.6.2006


Must Read