BallinaAKIDETeuhidALLAHU NUK KA FËMIJË - AI ËSHTË NJË DHE I VETËM

ALLAHU NUK KA FËMIJË – AI ËSHTË NJË DHE I VETËM

 

 

ALLAHU NUK KA FËMIJË

 

Bismilahirr-Rrahmanirr-Rrahim

O ithtarët e Librit! Mos e kaloni kufirin në besimin tuaj dhe

për Allahun thoni vetëm të vërtetën! Mesihu – Isai, i biri i Merjemes,

është vetëm i Dërguar i Allahut dhe Fjala e Tij, të cilën ia ka

dërguar Merjemes, si dhe shpirt (i krijuar) nga Ai. Pra, besojini

Allahut dhe të dërguarve të Tij! Dhe mos thoni: “Tre zota”!

Hiqni dorë, se është më mirë për ju! Allahu është vetëm një Zot

– qoftë lavdëruar Ai! Ai është tepër i lartësuar për të pasur fëmijë.

E Tij është gjithçka që gjendet në qiej dhe në Tokë. Allahu mjafton

për rregullimin e gjithësisë.81

Mesihu nuk do ta përbuzte kurrë që të ishte rob i Allahut,

as edhe engjëjt më të afërm. Ata që e shpërfillin dhe e nënçmojnë

me arrogancë adhurimin ndaj Tij, Allahu do t’i sjellë të gjithë

para Vetes. (En-Nisa : 171-172)

Pa dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu është Mesihu,

i biri i Merjemes!” Thuaj: “Kush mund ta pengojë Allahun, nëse

Ai dëshiron ta zhdukë Mesihun, të birin e Merjemes dhe nënën e

tij, si dhe gjithçka që gjendet në Tokë?” Vetëm Allahut i takon

sundimi i qiejve, Tokës dhe i çdo gjëje që gjendet midis tyre. Ai

krijon çfarë të dojë dhe është i Plotfuqishëm për çdo gjë.

Hebrenjtë dhe të krishterët thonë: “Ne jemi bijtë e Allahut

dhe të dashurit e Tij”. Thuaj: “Atëherë, përse Ai ju dënon për

shkak të gjynaheve tuaja? Jo! Ju jeni njerëz nga ata që Ai ka krijuar.

Ai fal kë të dojë dhe dënon kë të dojë. Vetëm Allahut i përket

sundimi i qiejve, i Tokës dhe i çdo gjëje që gjendet midis tyre.

Dhe vetëm tek Ai kthehen të gjithë. (El-Maide : 17-18)

Pa dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu është Mesihu,

i biri i Merjemes!”, sepse vetë Mesihu ka thënë: “O bijtë e Izraelit,

adhuroni Allahun, që është Zoti im dhe Zoti juaj! Sigurisht, atij

që adhuron tjetërkënd përveç Allahut, Allahu do t’ia ndalojë

Xhenetin dhe strehim i tij do të jetë Zjarri. Për keqbërësit nuk ka

ndihmës.

Pa dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu është njëri

prej Trinisë!” Nuk ka veçse një Zot të Vetëm të vërtetë! Nëse

nuk heqin dorë nga ato që thonë, patjetër që jobesimtarët nga

mesi i tyre do t’i godasë një dënim i dhembshëm.

Përse ata nuk kthehen me pendesë tek Allahu e t’i kërkojnë

falje Atij?! Allahu është Falës dhe Mëshirëplotë!

Mesihu, i biri i Merjemes, është vetëm një i dërguar. Edhe

para tij kanë kaluar të dërguar. Nëna e tij përherë ka qenë e

drejtë. Që të dy, hanin ushqim. Shiko si ua shpjegojmë atyre

shpalljet tona dhe shih si largohen nga e Vërteta! (El-Maide : 72-75)

Pastaj Allahu do të thotë (në Ditën e Gjykimit): “O Isa, i

biri i Merjemes! Ti ishe ai që u the njerëzve: “Adhuromëni mua

dhe nënën time si zota krahas Allahut”?! Isai do të thotë: “Qofsh

i lartësuar dhe i lavdëruar! Mua nuk më takon të them diçka, për

të cilën nuk kam aspak të drejtë! Po ta kisha thënë ndonjëherë, Ti

me siguri do ta dije. Ti e di çfarë ka në shpirtin tim, po unë nuk

e di çfarë ka në Veten Tënde. Vetëm Ti i di të gjitha të fshehtat.

Unë nuk u kam thënë asgjë tjetër, përveç asaj që më ke

urdhëruar Ti: “Adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj!”

Kam qenë dëshmitar, për sa kohë që kam jetuar midis tyre dhe,

qëkurse më more mua, vetëm Ti ishe mbikëqyrës i tyre. Ti je

Dëshmitar për çdo gjë.

Nëse Ti i dënon ata – robërit e Tu janë, e nëse i fal ata, me

të vërtetë, vetëm Ti je i Plotfuqishmi dhe i Urti. (E-Maide : 116-118)

Idhujtarët i shohin xhindet si ortakë të Allahut, ndërkohë që

Ai i ka krijuar ata. Me padituri, i kanë veshur Atij djem e vajza. I

lavdëruar qoftë Ai dhe i lartësuar mbi gjthçka që ia veshin ata!

Ai është Krijuesi i qiejve dhe i Tokës! E si mund të ketë Ai

fëmijë, ndërkohë që nuk ka bashkëshorte?! Ai ka krijuar çdo gjë

dhe është i Dijshëm për çdo gjë

Ky është Allahu, Zoti juaj. S’ka zot tjetër të vërtetë përveç

Tij, Krijuesit të çdo gjëje, andaj adhuroni vetëm Atë! Ai është

Mbikëqyrës i çdo gjëje!

Shikimet njerëzore nuk mund ta arrijnë Atë, ndërkohë që

Ai i arrin shikimet e të gjithëve. Ai është Bamirës i pakufi dhe di

çdo gjë. (El-Enam 100:103)

Hebrenjtë thonë: “Uzejri është i biri i Allahut”, të krishterët

thonë: “Mesihu është i biri i Allahut”. Këto janë fjalët e tyre, nga

goja e tyre, i imitojnë fjalët e jobesimtarëve të mëparshëm. I

vraftë Allahu! Si po shmangen (nga e vërteta)!

Në vend të Allahut, ata kanë zgjedhur për zot rabinët dhe

murgjit e tyre, si dhe Mesinë, të birin e Merjemes, ndërkohë që

janë urdhëruar të adhurojnë vetëm një Zot, përveç të Cilit nuk

ka tjetër që meriton të adhurohet. I lartësuar qoftë Ai mbi gjithçka

që ia shoqërojnë (në adhurim). (Et-Teube : 30-31)

Ata thonë: “Allahu ka një bir”. Qoftë i lartësuar Ai! Ai

është i Vetëmjaftueshëm, s’ka nevojë për asgjë. Atij i përket

gjithçka që gjendet në qiej dhe në Tokë. Ju nuk keni asnjë provë

për atë që thoni. Pse thoni për Allahun atë që nuk e dini?! (Junus : 68)

Thuaj: “Çdo lavd e falënderim i përket Allahut, i Cili nuk

ka bir, nuk ka ortak në pushtet dhe nuk është i pafuqishëm, që të

ketë nevojë për ndihmës” dhe madhëroje Atë, duke ngritur lart

madhështinë Tij!” (El-Isra : 111)

si dhe për të paralajmëruar ata që thonë: “Allahu ka një bir”.

Ata nuk kanë kurrfarë dijenie për këtë, as etërit e tyre. Sa fjalë

e rëndë është ajo që del nga goja e tyre! Ata flasin vetëm gënjeshtra. (El-Kehf : 4-5)

Dhe u kthye te populli i vet, duke mbajtur fëmijën. Ata i

thanë: “O Merjeme, ke bërë diçka të turpshme!

O motra e Harunit!186 Babai yt nuk ka qenë njeri i keq, as

nëna jote nuk ka qenë grua e shthurur.”

Ajo bëri me shenjë nga i biri. Ata thanë: “Si t’i flasim ne

fëmijës që është në djep?”

Ai (Isai në djep) tha: “Unë jam rob i Allahut. Ai më ka dhënë

Librin (Ungjillin), më ka bërë profet

dhe më ka bërë të bekuar kudo që të jem. Ai më ka porositur

që të falem e të jap zeqat sa të jem gjallë

dhe që të jem i mirë ndaj nënës sime dhe nuk më ka bërë të

ashpër dhe të padëgjueshëm.

Le të jetë paqja e shpëtimi mbi mua, në ditën që kam lindur,

në ditën që do të vdes dhe në ditën që do të ringjallem!”

Ky është Isai, i biri i Merjemes. Kjo është fjala e vërtetë, për

të cilën ata dyshojnë dhe diskutojnë. (Merjem : 27-34)

Allahu nuk ka mbetur të marrë dikë për bir. Qoftë i lavdëruar

Ai! Kur vendos diçka, Ai vetëm thotë për të “Bëhu!” dhe ajo

bëhet.

(Isai tha): “Vërtet, Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj; andaj

adhuroni vetëm Atë! Kjo është udha e drejtë”. (Merjem : 35-36)

Ata thonë: “I Gjithëmëshirshmi ka një bir”.

Keni thënë diçka vërtet të tmerrshme!

Qiejt gati sa nuk copëtohen prej kësaj; Toka gati sa s’çahet e

malet sa s’rrëzohen të thërrmuar,

ngaqë ata i veshin një bir të Gjithëmëshirshmit.

Kurrë nuk i shkon (madhërisë së) të Gjithëmëshirshmit të

ketë një bir.

S’ka krijesë që gjendet në qiej dhe në Tokë e që të mos vijë si

rob para të Gjithëmëshirshmit. (Merjem : 88-93)

Ata thonë: “I Gjithëmëshirshmi ka për Vete një bir (prej

engjëjve)”. Qoftë i lavdëruar Ai dhe i lartësuar! Jo, ata (engjëjt)

janë robër të nderuar. (El-Enbija : 26)

Allahu nuk ka zgjedhur për Vete ndonjë bir dhe përveç Atij

s’ka asnjë zot tjetër, përndryshe çdo zot do të merrte atë që ka

krijuar dhe do të ngriheshin njëri mbi tjetrin. Qoftë i lartësuar Ai

nga shpifjet e tyre!217

Ai di të padukshmen dhe atë që shihet. Ai është shumë lart

mbi zotat që ia quajnë Atij për shok! (El-Enbija : 91-92)

Sunduesi i qiejve dhe i Tokës, i Cili nuk ka bir e nuk ka ortak

në pushtet; i Cili ka krijuar çdo gjë dhe e ka rregulluar si duhet!

E megjithatë ata229 adhurojnë në vend të Tij zota, të cilët nuk

krijojnë asgjë e që vetë janë të krijuar, që nuk zotërojnë për veten

as dëm e as dobi e që nuk janë në gjendje të japin as vdekjen, as

jetën e as që të ringjallin. (El-Furkan : 2-3)

Sikur të donte Allahu të merrte një bir, Ai do të zgjidhte kë të

pëlqente prej krijesave të Veta. Qoftë i lartësuar Ai nga kjo gjë!

Ai është Allahu, i Vetmi dhe Ngadhënjimtari! (Ez-Zummer : 4)

Thuaju(o Muhamed): “Sikur i Gjithëmëshirshmi të kishte

bir, Unë do të isha i pari që do ta adhuroja atë!

Qoftë i lartësuar Zoti i qiejve dhe i Tokës, Zoti i Fronit, nga

ajo çfarë i veshin Atij! (Ez-Zuhruf : 81-82)

Qoftë lartësuar Madhëria e Zotit tonë! Ai nuk ka zgjedhur as

bashkëshorte, as bir.

Por disa të marrë nga ne flisnin gënjeshtra për Allahun, (E-Xhinn : 3-4)

Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm!

Allahu është Absoluti, të Cilit i përgjërohet gjithçka në

amshim.

Ai as nuk lind, as nuk është i lindur.

Dhe askush nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Atë!” (El-Ihlas : 1-4)

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read