BallinaARTIKUJKuran dhe TefsirAta i njohin mirësitë e Allahut, por pastaj i mohojnë

Ata i njohin mirësitë e Allahut, por pastaj i mohojnë

I NJOHIN POR I MOHOJNË

Allahu i Lartësuar thotë:

“Ata i njohin mirësitë e Allahut, por pastaj i mohojnë, se shumica e tyre janë jobesimtarë.”(Nahl, 83)

Kuptimi i ajetit

Ata i njohin mirësitë e Allahut dhe i dinë se këto mirësi janë nga Allahu i Lartësuar, por pastaj i mohojnë ato (mirësi) me atë që bëjnë prej veprimeve të tyre të shëmtuara, si:

-adhurimi i dikujt tjetër përveç Allahut me fjalët e tyre të kota, kur thonë: ato (mirësitë) janë prej Allahut, por ato vijnë nëpërmjet ndërmjetësimit të idhujve.

-dhe thonë: ato (mirësi) i trashëguam nga baballarët tanë.

-gjithashtu ata nuk i përdorën këto mirësi në atë që kënaqet Allahu, as nuk i shpenzuan në atë që i urdhëron Allahu.

Është thënë se këtu është fjala për mirësinë e dërgimit të të Dërguarit tonë, Muhamedit -alejhi salatu ue selam- sepse ata e njohën atë dhe pastaj e mohuan. Dhe shumica e tyre janë jobesimtarë.

Burimi:
Tefsiri i Ibn Kethirit, Surja Nahl, 83.
Burimijetes.info

Must Read