BallinaTEZKIJEShpresa dhe FrikaKatër shenja të mbrojtjes nga Dënimi i Allahut

Katër shenja të mbrojtjes nga Dënimi i Allahut

Katër shenja të mbrojtjes nga Dënimi i Allahut

Makhuli –Allahu e mëshiroftë!- ka thënë: “Katër gjëra, cilido i posedon, i ka në dobinë e tij; dhe tri gjëra, cilido i posedon, ato janë kundër tij (dhe do të jenë në dëmin e tij).

Katër gjërat janë: Falënderimi (Esh-Shukr), Besimi (El-Iman), Lutja (Ed-Dua) dhe Kërkim-falja (el-Istigfar).

Allahu i Lartësuar thotë:

Përse t’ju dënojë Allahu juve, nëse e falënderoni dhe e besoni? Allahu është shumë i dijshëm dhe mirënjohës”.[En-Nisa (4): 147]

Allahu ata nuk i dënonte, sepse ishe ti në mesin e tyre, dhe ata Allahu nuk i dënon derisa luten për falje”.[El-Enfal, (8) : 33]

Njashtu, Allahu i Plotfuqishëm, thotë:

Thuaj: “Zoti im as nuk do të kujdesej për ju, sikur të mos ishte lutja juaj (kur gjendeni në vështirësi, ose sikur të mos ishit të thirrur të besoni), e ju përgënjeshtruat, andaj dënimi do t’ju jetë i pandërprerë”. [El-Furkan (25): 77]

Sa u përket atyre triave, ato janë: Dredhia (El-Mekr), Kryeneçësia (al-Beg’j), Thyerja e premtimit (En-Nekth).

Allahu i Madhëruar, thotë:

E kush e thyen (zotimin), ai e thyen vetëm në dëm të vetin,…”[Fet’h (48): 10]

por dredhia e keqe nuk godit tjetër vetëm ata që kurdisën…”[Fatir (35): 43]

Po ashtu, Allahu thotë:

O ju njerëz! Kryeneçësia është vetëm kundër vetes suaj, është përjetim i jetës së kësaj bote, pastaj kthimi juaj është te Ne, e Ne ju shpërblejmë për veprimet tuaja”.[Junus (10): 23]

[Tefsiri i Kurtubiut]

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read