Këshilla ime e Fundit!

 

Këshilla ime e Fundit!

“Kur mendjet tuaja manipulohen, gjithçka duket e qartë ndërkohë që asgjë s’është e qartë! Të tillë janë pasuesit e epshit.”

Unë mendojë që çdo njeri sa do pak është i përfshirë nga ndikimi i epshit, dhe askush s’ka mundësi t’i ikë tërësisht atij.
Nga kjo del që secili njeri varësisht diturisë dhe sinqeritetit të tij është i manipuluar në një masë të caktuar!

O ju njerëz, ruajuni manipulimit, sepse nuk ka asgjë më të keqe se sa të jesh gabim, e të mendosh që je në rrugë të drejtë, duke e parë veten në rrezet e drejtësisë, e jo në vetë drejtësinë!

Andaj po ua kujtojë se syefaqësia na ka përfshirë të gjithëve, dhe njëri ndër shkaktarët kryesor të nxitjes së cilësisë së syefaqësisë në zemrat tona (sot) është Facebooku!

Një vend i mposhtjës së sinqeritetit dhe devotshmërisë, i nderit dhe të turpit.
U prishën muslimanët (moralisht), s’ka me privatësi, femrat e humben nderin ndërsa djemtë u shndërruan në bisha!

Ju jeni përgjegjës për veprat tuaja:

“Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten.” [Esh-Shems: 9]

“E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten.” [Esh-Shems: 10]

“…atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi.” [El-Bekare: 286]

“O njerëz, ju ka ardhuar këshillë (Kurani) nga Zoti juaj, “shërim” për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtaret.” [Junus 57]

Andaj Këshilla ime e fundit për ju është që të keni kujdes nga vetja juaj, sepse aty është burimi i çdo të keqeje, e edhe i ndikimit të shejtanit, unë vetëm po ju them që jeni të manipuluar, por juve ju mbetët ta gjeni se në cilën pjesë, mundohuni ta ndërlidhni Epshin, Sëmundjen, Facebook me Suren El-Haka:


Surja: El-Haka

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

69:1. Momenti i katastrofës së përgjithshme (kijameti).
69:2. Ç’është kijameti?
69:3. Çka të mësoi ty se ç’është kijameti?
69:4. Themudi dhe Adi përgënjeshtruan tronditjen (kijametin).
69:5. Sa i përket Themudit, ata u shkatërruan me krismë të tmerrshme.
69:6. Ndërsa Adi është shkatërruar me një erë të fortë, të pakufishme.
69:7. Atë Ai e lëshoi kundër tyre shtatë net e tetë ditë rresht, kur i shihje njerëzit në to të rrëzuar si të ishin trupa hurmash të zgavëruara.
69:8. A e sheh prej tyre ndonjë që ka mbetur?
69:9. Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara.
69:10. Ata kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, e Ai i dënoi ata me një dënim edhe më të madh (prej dënimeve të mëparshme).
69:11. Pasi që uji pat vërshuar, Ne ju bartëm në anije.
69:12. Për ta bërë atë (ngjarje) përkujtim për ju dhe për ta ruajtur atë veshët që janë përkujtues.
69:13. E kur të fryhet në surë një e fryme.
69:14. Dhe të ngrihen toka e kodrat e t’i mëshojnë njëra-tjetrës me një të goditur.
69:15. Në atë kohë ndodh e vërteta (kijameti).
69:16. E qielli çahet, pse ai atë ditë është i rraskapitur.
69:17. Dhe engjëjt qëndrojnë në skajet (anët) e tij, e atë ditë tetë (engjëj) e bartin mbi vete Arshin e Zotit tënd.
69:18. Atë ditë ju do të ekspozoheni (para Zotit), duke mos mbetur fshehtë asnjë sekret juaji.
69:19. Kujt t’i jepet libri i vet nga e djathta e tij, ai do të thotë: “O ju, qe, lexojeni librin tim!”
69:20. Unë kam qenë i bindur se do të jap llogarinë time.
69:21. Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme.
69:22. Në një xhennet të lartë.
69:23. Pemët e tij i ka krejt afër.
69:24. (E thuhet) Hani e pini shijshëm, ngase në ditët e kaluara ju e përgatitët këtë.
69:25. Ndërkaq, kujt i jepen librat e vet nga e majta e tij, ai thotë: “O i mjeri unë, të mos më jepej fare libri im.
69:26. Dhe të mos dijsha fare se çka është llogaria ime.
69:27. Ah, sikur të kishte qenë ajo (vdekja e parë) mbarim i amshueshëm për mua.
69:28. Pasuria ime nuk më bëri fare dobi.
69:29. U hoq prej meje çdo kompetencë imja.
69:30. U thuhet zebanive: Kapeni atë, vëndojani prangat!
69:31. Pastaj atë futeni në xhehennem…
69:32. Mandej lidheni atë me një zinxhirë të gjatë shtatëdhjetë kutë.
69:33. Se ai ka qenë që nuk besoi All-llahun e madhëruar.
69:34. Ai nuk nxiste për t’i ushqyer të varfërit.
69:35. Ai sot nuk ka këtu ndonjë mik.
69:36. As ushqim tjetër përveç të të shplarave.
69:37. Që atë nuk e ha kush, pos mëkatarëve.
69:38. Pra Unë betohem në atë që e shihni!
69:39. Edhe në atë që nuk e shihni!
69:40. Se me të vërtetë ai (Kur’ani) është fjalë (e Zotit) që e lexon i dërguari i ndershëm.
69:41. Ai nuk është fjalë e ndonjë poeti, po ju nuk besoni.
69:42. Nuk është as fjalë e ndonjë falltori, po ju nuk përkujtoheni.
69:43. Është zbritje prej Zotit të botëve!
69:44. Sikur të trillonte ai (Muhammedi) për Ne ndonjë fjalë!
69:45. Ne do ta kapim atë me fuqinë Tonë.
69:46. E pastaj do t’ia këputnim atij arterien e zemrës.
69:47. E askush prej jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e tij.
69:48. Ai (Kur’ani) është këshillë për të ruajturit.
69:49. S’ka dyshim se Ne dimë që prej jush ka që e përgënjeshtrojnë.
69:50. Ai (Kur’ani) njëmend do të jetë dëshpërim për jobesimtarët.
69:51. Ai është e vërteta bindëse!
69:52. Andaj, ti lartësoje nga të metat Zotin tënd të madhëruar!

 

(wisdomseeker) – Burimi: www.islamifejaevertete.com


Dëgjoje suren duke u recituar nga Nasir El-Kitami:

(Përkthimi i Hasan Nahi)

http://www.youtube.com/watch?v=YRXLUIii7Fo

 

Must Read