BallinaTEZKIJEMëkatët dhe PendimiMëkatet e mëdha sipas tekstit të Kur`anit

Mëkatet e mëdha sipas tekstit të Kur`anit

Me emrin e All-llahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 

 1. Shirku ndaj All-llahut (të shoqëruarit ortak All-llahut në adhurim):

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Vërtet, All-llahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë.“ (En-Nisa: 48)

 

 1. Humbja e shpresës në mëshirën e All-llahut:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Shpresën në mëshirën e All-llahut nuk e humb askush, përveç jobesimtarëve” (Jusuf: 87)

 

3. Siguria nga të papriturat e All-llahut:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Vetëm ata që janë të humbur nuk u frikësohen të papriturave të All-llahut.“ (El-`Araf: 99)

 

 1. Mosrespektimi i prindërve:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “…dhe që të jem i mirë ndaj nënës sime dhe nuk më ka bërë të ashpër dhe të padëgjueshëm.” (Merjem: 32)

 

 1. Mbytja e njeriut:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Kushdo që vret një besimtar me qëllim, ndëshkimi i tij është Xhehennemi, në të cilin do të qëndrojë përgjithmonë.“ (En-Nisa: 93)

 

 1. Shpifja për gratë e ndershme e zemërdëlira:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: ”Vërtet, ata që përgojojnë gratë e ndershme, zemërdëlira e besimtare, janë të mallkuar në këtë botë dhe në tjetrën; për ata ka dënim të madh.” (En-Nur: 23)

 

 1. Ngrënia e kamatës:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Ata që marrin fajde, do të ringjallen (në Ditën e Gjykimit) si ai që djalli e ka çmendur me prekjen e vet, sepse ata thonë se tregtia është njëlloj si kamataria.“ (El-Bekare: 275)

 

 1. Ikja nga fushëbeteja:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: ”Cilido që ua kthen shpinën atë ditë, përveç atij që tërhiqet me qëllim që të sulmojë përsëri ose për t’u bashkuar me një grup  tjetër, do të shkaktojë zemërimin e All-llahut dhe do të ketë si strehë Xhehennemin. Eh, sa fund i keq është ky!“ (El-Enfal: 6)

 

 1. Ngrënia e  pasurisë së jetimit:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Vërtet, ata që e hanë pasurinë e jetimit pa të drejtë, vetëm mbushin barkun e tyre me zjarr dhe ata do të digjen në zjarrin flakërues.“ (En-Nisa: 10)

 

 1. Zinaja (kurvëria):

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Dhe mos iu qasni kurvërisë, se ajo është shfrenim dhe rrugë e shëmtuar!“ (El-Isra: 32)

 

 1. Fshehja e dëshmisë:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Mos e fshihni dëshminë, se, kush e fsheh atë, zemra e tij është gjynahqare.“ (El-Bekare: 283)

 

 1. Dëshmia e rrejshme:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë:  “Vërtet, ata që e shkëmbejnë premtimin dhe betimin e tyre ndaj All-llahut me një vlerë të vogël, nuk do të kenë asnjë të mirë në jetën e ardhshme. All-llahu nuk do t’u flasë atyre, as nuk do t’i shikojë në Ditën e Kijametit dhe as nuk do t’i pastrojë prej gjynaheve e për ta do të ketë dënim të dhembshëm. “ (Al-Imran: 77)

 

 1. Vjedhja (mashtrimi në prenë e luftës):

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Është e pamundur për ndonjë pejgamber që të përvetësojë në mënyrë të pandershme prenë e luftës. Kushdo që bën një gjë të tillë, do të vijë (i ngarkuar me të) në Ditën e Kijametit e pastaj do t’i jepet çdokujt ajo që ka merituar dhe askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi.“ (Al-Imran: 161)

 

14. Pirja e alkoolit:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “O besimtarë! Me të vërtetë, pijet alkoolike, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga këto, me qëllim që të shpëtoni! (El-Maide: 90)

 

15. Lënia e namazit:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Çfarë ju ka sjellë në Sekar?” Ata do të përgjigjen: “Nuk ishim nga ata që falnin namaz “ (El-Muddeththir: 42-43)

 

 1. Shkelja e besës dhe ndërprerja e lidhjes farefisnore:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Të cilët shkelin besën e All-llahut, pasi e patën dhënë, ndërprejnë atë që ka urdhëruar All-llahu për ta mbajtur lidhur dhe bëjnë ngatërresa në Tokë; ata janë njëmend të shkatërruar. “ (El-Bekare: 27)

 

 1. Gënjeshtra ndaj All-llahut dhe mendjemadhësia:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Në Ditën e Kijametit do t’i shihni ata që kanë trilluar gënjeshtra për All-llahun, me fytyra të nxira. Vallë, a nuk është Xhehennemi vend për ata që janë mendjemëdhenj?!“ (Ez-Zumer: 60)

 

18. Gjykimi me atë që s`e ka zbritur All-llahu:

 

All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Kushdo që nuk gjykon sipas asaj që ka zbritur All-llahu, ai është mohues i vërtetë.“ (El-Maide: 44)

 

Shkëputur nga libri: “Feuaidu muhtare” i autorit Dr. Muhammed ibn Salih ibn `Abdu-l-`Aziz err-Rraxhhi

 

Përktheu: Burim Koçinaj – 11.12.2011

 

 

 

            

Must Read