BallinaSpikasimKujt duhet ti jepet më tepër përparësi, frikës apo shpresës?

Kujt duhet ti jepet më tepër përparësi, frikës apo shpresës?

Kujt duhet ti jepet më tepër përparësi, frikës apo shpresës?

Në këtë çështje ka më shumë se një thënie, prej tyre mund të përmendim:

1- Kanë thënë:- Duhet që ke njeriu të anoj më tepër ana e frikës, në mënyrë që kjo ta shtyjë për t’iu bindur Allahut dhe të largohet nga gjynahet.

2- Kanë thënë:- Duhet që ke njeriu të anojë më tepër ana e shpresës, në mënyrë që të jetë optimist dhe se Profeti salallahu alejhi ue selam e donte optimizmin.

3- Kanë thënë:- Njeriu kur punon punë të mira duhet që ke ai të anojë ana e shpresës, në mënyrë që kjo ta shtyjë për punë të mira. Kështu që atij që ju ka mundësuar kryerja e adhurimeve do t’i dhurohet dhe pranimi i tyre. Në lidhje me këtë disa selefë thonin:- Nëse Allahu të mundëson të bësh dua, atëhere prite përgjigjen; sepse Ai thotë:

“ Lutmuni Mua që tju përgjigjem.” Gafir 60

Por kur njeriu kryen gjynahe atëhere tek ai duhet të anojë ana e frikës, në mënyrë që kjo ta ndalojë nga kryerja e të këqiave, Allahu thotë:” Thuaj:

“Vërtet, unë i frikësohem dënimit të ditës së madhe, nëse nuk i përulem Zotit tim”. En’am 15

Kjo thënie është afër po jo tërësisht e saktë, sepse mund ta kundërshtojë atë fjala e Allahut:

“ Dhe, ata të cilët japin (sadaka-zeqatë) nga ajo që u është dhënë( pse dinë se do të kthehen te Zoti i tyre), dhe zemrat e tyre i kanë të frikësuara.” Mumimunë 60

4- Kanë thënë:- Duhet që kur të jetë i shëndoshë të anojë tek ai ana e frikës dhe kur është i sëmurë të anojë ana e shpresës.

5- Kanë thënë:- Ato janë si krahët e zogut. Besimtari ecën për tek Allahu me të dyja krahët të cilat janë frika dhe shpresa. Nëse ato janë të njëjta fluturimi do të jetë i suksesshën, por nëse ndonjëra prej tyre është e mangët, atëhere edhe fluturimi do të jetë i tillë. Por nëse zogu humb njërin krah atëhere ai është në prag të vdekjes.

6- Kanë thënë:- Ndryshon nga një person tek tjetri dhe nga një gjëndje tek tjetra. Dhe Allahu e din më së miri.

Shkëputur nga libri “TEUHIDI ULUHIJE”
Muhamed bin Ibrahim el-Hamd
Përktheu: Ismail Bardhoshi

 

 

 

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read