Mos ji pasiv

 

Mos ji pasiv

Ibën Ebi Dunja dhe el-Bejhaki që të dy rrëfejnë nën autoritetin e Ibrahim ibën Amr es-San’ani, i cili ka thënë:

Allahu e ka inspiruar Jusha bin Nunin (Profetin pas Musait):

 

“Do të shkatërroj 40 mijë njerëz nga të mirët në mesin tuaj dhe 60 mijë nga të këqijtë tuaj.

 

Ai kishte thënë:

 

O Zoti im! Këta janë njerëzit e ligj (e kuptojë këtë) por, çfarë është çështja me këta të mirët (për t’i shkatërruar gjithashtu)?!

 

Allahu iu përgjigj:

 

“Ata nuk zemërohen për atë që zemërohem unë dhe ata hanë me ata (të ligët) dhe pinë me ta!

 

Burimi në anglisht: khalduun.com

Burimi në shqip: www.islamifejaevertete.com

 

Must Read