BallinaAKIDEAkide të ndryshmeMOS U MASHTRO ME SHUMICËN

MOS U MASHTRO ME SHUMICËN

MOS U MASHTRO ME SHUMICËN
“..e shumica e tyre janë jobesimtarë. (Nahl: 83)
“…një shumicë e njerëzve janë jashtë rrugës. (Maide: 49)
“..shumica e tyre ishin jobesimtarë”. (Rum: 42)
“..e shumica e njerëzve nuk deshi tjetër, vetëm mohimin. (Isra: 89)
Shumica e tyre nuk përkojnë tjetër pos supozim…” (Junus: 36)
“..por shumica e njerëzve nuk deshtën tjetër pos refuzimin. (Furkan: 50)
“..por shumica e tyre nuk beson. (Bekare: 100)
“…por shumica prej jush ishit urrejtës të së vërtetës. (Zuhruf: 78)
Dhe shumica e tyre nuk e beson ndryshe All-llahun, vetëm se duke i shoqëruar (zota të tjerë). (Jusuf: 106)
“…por shumica e tyre ia kthyen shpinën…” (Fusilet: 4)
“…dhe shumica e tyre nuk e kuptojnë (se janë duke shpifur). (Maide: 103)
“….por shumica e njerëzve nuk e dinë”. (Sebe: 36)
Në qoftë se u bindesh shumicës (mohuese që janë) në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e All-llahut. Ata nuk ndjekin tjetër vetëm supozime dhe nuk janë tjetër vetëm se rrenacakë. (Enam: 116)

Must Read