BallinaARTIKUJKuran dhe TefsirNdalesa e fshehjes së të vërtetës dhe e shtrembërimit të saj me...

Ndalesa e fshehjes së të vërtetës dhe e shtrembërimit të saj me të kotën

 

Ndalesa e fshehjes së të vërtetës dhe e shtrembërimit të saj me të kotën

 Dhe mos e mbuloni të vërtetën me të pavërtetë që me vetëdije të fshihni të vërtetën, pasi e dini. (El-Bekare, 42; përkthimi i Feti Mehdiut).

Allahu i ka ndaluar çifutët nga shtrembërimi i qëllimshëm i të vërtetës me të kotën, dhe nga fshehja e të vërtetës dhe nga përhapja e të kotës.

Dhe mos e mbuloni(përzieni, fshihni) të vërtetën me të pavërtetë që me vetëdije të fshihni të vërtetën, pasi e dini(të vërtetën).

Pra, Allahu i urdhëroi ata me dy gjëra:

 
1. Ai i urdhëroi ata që ta shfaqin të vërtetën, dhe gjithashtu, 
2. që ta shpjegojnë atë. 

Ed-Dahhaku thotë se Ibn Abbasi, duke folur rreth ajetit:

Dhe mos e mbuloni të vërtetën me të pavërtetë, ka thënë: 


“Mos e përzini të vërtetën me të kotën dhe faktet me gënjeshtra.” 

Katadeh ka thënë rreth ajetit:

Dhe mos e mbuloni të vërtetën me të pavërtetë.., ka kuptimin:

 
“Mos e përzieni Judaizmin dhe Krishterimin me Islam;

pasi e dini(të vërtetën).


se feja e Allahut është Islami, dhe se Judaizmi dhe Krishterimi kanë qenë shpikje të cilat nuk kanë ardhur nga Allahu.” 

Rrëfehet nga Hasan el-Basri, të ketë thënë ngjashëm.

Njashtu, Muhammed bin Is’haku ka rrëfyer nga Ibn Abbasi, i cili ka thënë:

që me vetëdije të fshihni të vërtetën, pasi e dini(të vërtetën).


ka kuptimin:


“Mos e fshihni diturinë të cilën e posedoni rreth të Dërguarit Tim dhe atë me të cilën është dërguar. Përshkrimi i tij, për të cilën e dini, mund të gjendet e shkruar në Librat të cilat ju i posedoni.”

Ka mundësi që kuptimi të jetë: “…Ani që ju e dini se çfarë dëmeve të mëdha mund t’u shkaktojë kjo e keqe njerëzve, duke i devijuar ata dhe duke i çuar në Zjarr. Kjo sepse ata do të ndjekin të kotën, të cilën e keni shtrembëruar me të vërtetën në pretendimet tuaja.”

 

 

Tefsiri i Ibn Kethirit

 

Përshtatje

 

www.islamifejaevertete.com

 

 

 

Must Read