BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiPërfitime nga thesari i shejh Abdulaziz et-Tarifit (II)

Përfitime nga thesari i shejh Abdulaziz et-Tarifit (II)

 

 

Përfitime nga thesari i shejh Abdulaziz et-Tarifit (II)

 

1. Nuk ka dobi të jesh i famshëm, e në fund në Xhehenem

“Ç’dobi është që historia emrin tënd të ta përjetësojë në këtë botë, nëse në botën tjetër je i përhershëm në zjarr (të Xhehenemit)?!”

2. Rreziku që njeriu ta harrojë Allahun

“Nuk i madhëron simbolet e Allahut, ai që e harron Atë”.

“Hipokritët dhe hipokritet janë të ngjashëm me njëri – tjetrin: kërkojnë që të bëhen vepra të këqija e pengojnë të mirat dhe janë dorështrënguar. Ata e kanë harruar Allahun, por edhe Ai i ka harruar ata. Me të vërtetë, hipokritët janë keqbërës”. (Et-Tevbe: 97)

3. Vlera e praktikimit të dijes

“Dija e pastron mendjen, ndërsa puna e pastron nefsin; e, njeriu më i dobët në kohë vështirësish është dijetari pa vepër, si dhe vepruesi pa dije”. 

4. Allahu i do muxhahidët (luftëtarët) e bashkuar

“Sa herë që muxhahidi është më afër xhematit, është më pranë dashurisë së Allahut; e, në varësi të largimit të tij – shtohet hidhërimi i Tij”.

“Vërtet, Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e Tij, të radhitur si të ishin një ndërtesë solide”. (Es-Saff: 4)

5. Mirësia e vepërmirëve

“Nuk shpëton një popull që në mesin e tyre nuk ka njerëz vepërmirë”. 

“Le të dalë prej jush një grup që të thërrasë për në mirësi, të urdhërojë për vepra të mira e të ndalojë prej veprave të shëmtuara! Këta njerëz do të jenë të shpëtuarit”. (Al-Imran: 104)

6. Kur është sprova më e mirë se mirësia?

“Një sprovë e shoqëruar me durim, është më e mirë sesa një mirësi pa falënderim”. 

7. Durimi dhe devotshmëria

“Durimi dhe devotshmëria janë dy shtylla të stabilitetit”.

“…por nëse ju duroni dhe ruheni nga gjynahet, dinakëritë e tyre nuk mund t’ju dëmtojnë aspak”. (Al-Imran: 120)

8. Vlera e përgjërimit para Allahut në vetmi

“Vepra më madhështore që të afron me Allahun është përgjërimi para Tij në vetmi”.

9. Rreziku i përzierjes së dijes me epshin

“Dija që përzihet me epsh (dëshirë) është më e rëndë për të pronarin e saj sesa injoranca”.

“Mendo pak! Kush, përveç Allahut, mund ta udhëzojë atë njeri, që dëshirat e veta i ka bërë zot; atë njeri, të cilin Allahu, duke e njohur për të tillë, e ka shpënë në humbje, duke ia vulosur dëgjimin dhe zemrën e duke i vënë perde para syve të tij?!” (El-Xhathije: 23)

10. Kurani është Dritë

“Kurani është Dritë; ai që s’e sheh udhën e udhëzimit ndërmjet tij, ai në mendjen e tij ka mbulesë, ashtu sikurse s’i bën dobi drita e diellit atij që i mbyll sytë”. 

“…nga Zoti juaj dhe ju është zbritur një Dritë e dukshme (Kurani)”. (En-Nisa: 174)

(Shejh Abdulaziz et-Tarifi, Allahu e ruajttë!)

 


Zgjodhi dhe përktheu: Burim Koçinaj
Kasim, Burjede
09.11.2013

 

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read