BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiPërfitime nga thesari i shejh Abdulaziz et-Tarifit (I)

Përfitime nga thesari i shejh Abdulaziz et-Tarifit (I)

 

Përfitime nga thesari i shejh Abdulaziz et-Tarifit (I)

 

1. Vlera e mbulimit të mëkateve të muslimanëve:

“Ndodh që Allahu ta mbulojë njeriun që ka bërë mëkat të madh, ndërsa ta turpërojë atë që ka bërë mëkat të vogël; për faktin se i pari i mbulon (të metat) e njerëzve, ndërsa i dyti i zbulon ato”. Në hadith është përmendur: “Atij që ia mbulon (një të metë) muslimanit, Allahu do t’ia mbulojë”. 

2. Njeriu më mendjemadh:

“Njerëzit me mendjemadhësi më të madhe janë ata që ndaj dashurisë së Allahut janë më larg”.

“Allahu nuk i do njerëzit arrogantë e mburravecë”. (En-Nisa: 36)

3. Ndihmoje fenë e Allahut:

“Ai që s’e ndihmon fenë e Allahut, mos ta pret ndihmën e Tij”.

“..nëse e ndihmoni Allahun (çështjen e Tij), edhe Ai do t’ju
ndihmojë…”. (Muhammed: 7)

4. Synimi i mynafikut dhe ai i besimtarit:

“Synimi i munafikut është t’i kënaqë krijesat, ndërsa synimi i besimtarit të sinqertë është të kënaqë Allahun dhe të Dërguarin e Tij”.

“Ata ju betohen për Allahun për t’ju kënaqur, por është më e drejtë të kënaqin Allahun dhe të Dërguarin e Tij, nëse janë besimtarë”. (Et-Teube: 62)

5. Dëmet e mëkateve:

“Sprovat shtohen dhe pakësohen në varësi të shtimit dhe pakësimit të mëkateve”.

“Le të frikësohen ata që kundërshtojnë urdhrin e tij, që të mos i arrijë ndonjë sprovë…”. (En-Nur: 63)

6. Vlera e istigfarit dhe kthimit tek Ai:

“Njeriu më afër mëshirës së Allahut të Lartësuar është ai që më shumë kërkon falje prej Tij (bën istigfar) dhe që më shumë kthehet tek Ai”. 

“Përse nuk kërkoni nga Allahu falje (të gjynaheve) që të mund të mëshiroheni?!” (En-Neml: 46)

7. Nuk ka triumf pa sprova:

“Sikur Allahu i Lartmadhërishëm ta realizonte triumfin pa sprova, do ta realizonte atë për Pejgamberët”. 

8. Qafirët s’janë të kënaqur me ne:

“Perëndimi kur thotë: “Ne nuk jemi armiq të Islamit”, ose janë duke gënjyer, ose ne nuk jemi në Islamin autentik”. 

“As hebrenjtë, as të krishterët nuk do të jenë të kënaqur me ty, derisa të pranosh besimin e tyre”. (El-Bekare: 120)

9. Veçoritë e dhjetëditëshit të Dhul-hixhes:

“Në dhjetëshin e dhul-hixhes, Allahu i foli Musait, alejhi selam, e plotësoi fenë islame, njashtu në të Ai u betua; adhurimi që bëhet në to, është më me vlerë sesa në ditët tjera, në veçanti madhërimi i Allahut (tekbiri) dhe agjërimi, si dhe dita e arafatit është dita më me e mirë e vitit” 

10. Allahu i ngrit njerëzit për shkak të drejtësisë dhe e kundërta:

“Ndodh që Allahu qafirin ta ngrit për shkak të drejtësisë së tij, e besimtarin ta poshtërojë për shkak të padrejtësisë së tij”. 

(Shejh Abdulaziz et-Tarifi, Allahu e ruajttë!)

 

Zgjodhi dhe përktheu: Burim Koçinaj
Kasim, Burjede
02.11.2013

 

www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read