BallinaAKIDETeuhidPërpikëria e Shejhut në korrigjimin e pyetjes së pyetësit | Të falurit...

Përpikëria e Shejhut në korrigjimin e pyetjes së pyetësit | Të falurit prapa dikujt i cili refuzon disa hadithe, dhe të paturit kujdes në tekfir

 

Përpikëria e Shejhut në korrigjimin e pyetjes së pyetësit | Të falurit prapa dikujt i cili refuzon disa hadithe, dhe të paturit kujdes në tekfir

 

 

Pyetësi:  Falja pas imamëve të cilët shfaqin risi të politeistëve…, në Libi ekzistojnë shumë Imamë injorant, dhe disa prej tyre, bile edhe studentët mes tyre … por ata posedojnë risi politeiste, dhe disa prej tyre refuzojnë disa ajete ose disa hadithe?

Shejh Albani: Refuzojnë disa ajete?

Pyetësi: Po.

Shejh Albani: Si ndodh kjo?

Pyetësi: Për shembull, ai refuzon udhëtimin e natës[Isranë e Profetit], ngjarjen e udhëtimit natën, ai refuzon atë nga themeli/baza tërësisht.

Shejh Albani: Mos thuaj kështu.

Pyetësi:  Kjo është prezent në mesin tonë.

Shejh Albani: ‘Ngadalë! Ngadalë!, sikurse thonë Turqit [ Shejhu e përdor shprehjen nga turqishtja ‘Yavaş! Yavash!’, për ngadalë].

Nuk duhesh që t’i atribuosh një muslimani për faktin se ai refuzon udhëtimin e natës, sepse, çfarë mund të kuptosh nga kjo?! … veçanërisht kur mendoj se the’ “disa ajete Kur’anore” atëherë, ky është gabim.

Ti dëshiron të thuash se ai refuzon disa nga kuptimet e disa prej ajete të Kur’anit, apo je duke insistuar në thënien fillestare?

Pyetësi:  Disa prej tyre i refuzojnë d.m.th. kuptimin e shpjegimit [tefsirit] të ajetit, për shembull.

Shejh Albani: Ke mbërritur deri aty çfarë isha duke thënë … qëndro me mua, qëndro me mua. Është më mirë për ty; ti dëshiron të thuash se ata refuzojnë disa prej kuptimeve të disa prej ajeteve?

Sepse të thuash se disa nga ata refuzojnë ajetet ose disa ajete është gabim, sepse rezultati do të jetë shumë i rrezikshëm, dhe ekziston dallim i madh ndërmjet dikujt i cili keqinterpreton një ajet duke e larguar nga kuptimi i tij i dukshëm, por, i cili akoma beson se është zbritur nga qielli, ky person është i musliman i devijuar … [dhe ndërmjet] atij i cili refuzon një ajet që nga themeli tërësisht, ai është kafir i cili ka dalë nga feja e tij.

Kështu që, mendoj se ti nënkupton se disa nga ata të cilët keqinterpretojnë, disa nga bashkëkohorët të cilët besojnë se Profeti është bartur në udhëtimin e natës me shpirtin e tij dhe jo me trupin e tij, kjo është ajo që nënkupton kur thua, ‘Ata i refuzojnë?’

Pyetësi:  Po, por disa prej tyre refuzojnë hadithet nga themeli tërësisht.

Shejh Albani: Jam duke folur rreth ajetit.

Pyetësi:  Po, jemi rreth ajetit, Po.

Shejh Albani: Pra, ata besojnë në ajet sa i përket udhëtimit natën, porse ata refuzojnë kuptimin e tij. Çfarë thonë ata rreth kuptimit të tij, si e interpretojnë atë?

Pyetësi:  Se ai nuk është bartur në udhëtimin e natës, disa prej tyre refuzojnë se ai është bartur gjatë udhëtimit natën.

Shejh Albani: Çfarë thonë ata rreth këtij ajeti? Pra, përderisa ata besojnë në këtë ajet [ata domosdo duhet të kenë shpjegimin e tij]. Cili është kuptimi të cilin e besojnë në lidhje me ajetin? A është kuptimi të cilin ta përmenda?

Pyetësi:  Po.

Shejh Albani: Që ai është bartur në udhëtimin e tij natën, me shpirt vetëm[dhe jo me trup].

Pyetësi:  Po.

Shejh Albani: Ose ata kanë diçka tjetër[me të cilën e interpretojnë] të cilën ne nuk e dimë?

Pyetësi:  Kjo është çfarë ata thonë.

Shejh Albani: Në rregull, pra, përsëris se nuk është e lejuar të thuhet për këta njerëz se ata refuzojnë ajetin e udhëtimit të natës. Ne korrigjojmë shprehjen tonë në lidhje me ta dhe themi se ata refuzojnë kuptimin e drejtë të këtij ajeti, qartë?

Pyetësi:  Po.

Shejh Albani: Pas kësaj t’i mund të kthehesh prapa[për të përmendur pikën tjetër] se ata refuzojnë hadithet.

Pyetësi:  Po.

Shejh Albani: Këta njerëz të cilët refuzojnë hadithet janë në njërën prej dy gjendjeve. Ata ose refuzojnë hadithet sikur referenca sekondare pas Kur’anit fisnik … një refuzim absolut të hadithit, dhe njerëzit e tillë nuk janë muslimanë, dhe unë nuk mendoj se ti ke për qëllim këtë sa i përket njerëzve për të cilët pyete? A është e qartë?

Pyetësi:  Ata refuzojnë …

Shejh Albani: A është e qartë?

Pyetësi:  Po.

Shejh Albani: Po ta lehtësoj, pse dëshiron që të mbajë një ligjëratë për pyetjen tënde? [Të pyeta], ‘a është kështu?’ Thuaj, ‘Po,’ ose ‘Jo.’ Trego, çfarë dëshiron, çfarë beson…

Mendoj se, ti nuk dëshiron të thuash rreth këtyre njerëzve se ata refuzojnë hadithin fare?

Pyetësi:  Po.

Shejh Albani: Pra, ata refuzojnë disa hadithe?

Pyetësi:  Po.

Shejh Albani: Nga ato janë edhe hadithet e udhëtimit natën dhe ngritjes (në qiell), saktë?

Pyetësi:  Po.

Shejh Albani: Në rregull.

Cili është dallimi ndërmjet refuzimit të të gjitha haditheve dhe refuzimit të disa prej tyre?

Refuzimi i të gjitha haditheve kërkon refuzimin e teksteve Kur’anore dhe mendoj se kjo nuk kërkon sqarim të mëtutjeshëm, për këtë arsye, kushdo që refuzon Sunetin, ai nuk është musliman, sepse ai nuk beson në Kur’an, ‘Çka t’ju japë Pejgamberi, atë merrnie, …’ [Hashr:7] dhe deri në fund të ajetit.

Sa i përket atyre njerëzve të cilët i refuzojnë disa hadithe dhe kjo është prezente në të kaluarën dhe tani … Në ditën e sotme nga ata që i atribuohen Ehlus-Sunetit dhe i cili është bërë i famshëm për refuzimin e shumë haditheve autentike profetike është Egjiptiani, Shejhu i Az’herit, Muhamed el-Gazali.

Ai nuk e refuzon Sunetin [si tërësi], ai nuk i refuzon hadithet nga themeli i tyre nga ajo që është e dukshme, dhe Allahu është Gjykuesi, mirëpo, ai refuzon shumë hadithe.

Nuk është e lejuar që ta shpallësh atë të jetë jobesimtar sepse ai asnjëherë nuk e refuzoi Sunetin që nga themeli, por, padyshim, ai nuk është sipas udhëzimit nga Zoti i Tij kur ai refuzoi shumë hadithe autentike të cilat Umeti i ka marrë me pranim, pra, ai është në devijim të dukshëm në këtë çështje.

Dhe, nuk ka dyshim se kur njerëzit sikurse ai bien në devijim të këtillë, ai do të ketë shumë pasues në vende [të ndryshme], dhe mendoj se ai ishte mësues aty ku ju jeni apo në disa prej [vendeve] tuaja fqinje, andaj, infeksioni i tij u përhap tek ata afër tij. Andaj, qëndrimi ynë karshi këtyre njerëzve është se ne i këshillojmë ata dhe debatojmë me ata në një mënyrë e cila është më e mira.

Pasi që të kemi përmbushur obligimin e këshillimit, drejtimit dhe edukimit dhe ata akoma këmbëngulim në devijimin e tyre të qartë ne i përshkruajnë ata si të jenë të devijuar dhe nuk shtojmë mbi këtë d.m.th., ne nuk i shpallim ata të jenë jobesimtarë.

Duke u bazuar në këtë ne kthehemi tek përgjigja [e pyetjes sate]: a është namazi prapa tyre i saktë apo i pavlefshëm dhe bosh?

Përgjigjja është që namazi është në rregull sepse ne falemi prapa çdo muslimani të drejtë apo të lig përderisa ai akoma është në vathën e Islamit, megjithëse larg nga ne, ai mund të jetë në ideologjinë apo kredon e besimit [ përderisa] ai nuk ka kundërshtuar ndonjë tekst mbi të cilin muslimanët janë të bashkuar.

Andaj, nëse ekziston një tekst të cilin ata nuk e interpretojnë në një mënyrë të re por me diçka e cila ishte mirë e njohur nga disa njerëz nga e kaluara dhe muslimanët [të cilët ishin në rregull në ato kohëra] nuk i deklaronin të ishin jobesimtarë, sepse çështja mund të kishte mundësinë të interpretohej ashtu, dhe me mundësinë [e të interpretuarit ashtu] përfundimi ndalon i të qenurit i saktë … atëherë ne nuk mund që të deklarojmë këtë lloj të ummetit se janë jobesimtarë.

Dhe përderisa që çështja të jetë e tillë, atëherë namazi pas tyre është në rregull – mirëpo normalisht ne këshillojmë atë i cili gjen një Imam më të mirë në akide dhe sjellje sesa ky njeri, që të mos falet prapa këtij imami [të devijuar].

Pyetësi:  Në rregull, lloji tjetër të cilët kanë ca shirk për shembull në Uluhijjeh, ai adhuron ose viziton varret dhe kërkon bekime nga to dhe kështu me radhë?

Shejh Albani: Nuk ka dyshim se ky është një lloj i shirkut, mirëpo shpallja e tyre jobesimtarë nuk duhet të ndodhë derisa, pasi që, argumentet të jenë treguar.

Kështu për shembull kur sheh një Imam i cili nuk beson në Teuhidin Uluhijjeh [siç duhet], adhuron të tjerët së bashku me Allahun, lut të tjerët përveç Allahut në kohërat e vështirësisë, dhe bërja e betimit dhe kurbani për hir të tjetër kujt përveç Allahut -subhanehu ue te’ala!- në kohëra të festave– nuk ka dyshim se ky është mosbesim, mirëpo ne nuk mund të themi se ai është jobesimtar përveç pasi ta kemi bërë të kuptojë veçanërisht nëse është i huaj [jo-Arab folës].

Sepse problemi ynë [është] me arabët të cilët do të duhej ta kuptonin Kur’anin, sikurse Ai i cili e ka zbritur poshtë nga qielli, ka dëshiruar të kuptohet, [andaj] çfarë mendon të jetë rasti për jo-Arab folësit? Çfarë për ata nga Arabët të cilët janë bërë të huaj [dhe tani nuk flasin arabisht]?! Ata janë sikurse të huajt të cilët nuk e kuptojnë Kur’anin.

Pra, përpara se të nxitojmë që të shpallim ata jobesimtarë dhe nxjerrjes së tyre nga vatha e fesë, është e detyrueshme që së pari të ngritim argumentet kundër tyre.

Nëse refuzojnë, atëherë thënia e Zotit – subhanehu ue te’ala – është e vërtetë sa u përket atyre , “Dhe, edhe pse bindshëm të besueshëm në to (se ishin nga Zoti), i mohuan ato …” [Neml 27:14] atëherë kjo do t’i nxjerrë ata nga vatha/rrethi i Islamit dhe mos u brengos.

El-Huda uen-Nur, 547.

Përktheu: M.M.

Referenca: shaikhalbaani.wordpress.com

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read