BallinaTEZKIJELidhja me All-llahunPrej veprave më të mira

Prej veprave më të mira

 

Prej veprave më të mira

 

Ebu Derda, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, kumton se Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: “A doni t’ju orientoj nga puna më e mirë që mund të bëni, më e pastra te Krijuesi juaj, që ju ngre më së larti në shkallë (dhe arrini shpërblime)? Që është më e mirë për ju sesa të shpenzoni ar dhe argjend për hir të Allahut dhe sesa të luftoni me armikun tuaj?” Thanë: “Gjithsesi, o i Dërguari i Allahut.” Tha: “Dhikri, përmendja e Allahut.”


Muadh bin Xhebeli thotë: “Biri i Ademit nuk ka bërë ndonjë punë që e mbron më së shumti nga dënimi i Allahut sesa dhikri, përmendja e Allahut, dhe përmendja e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue selem e pason atë vepër.


Llojet e dhikrit:

1. Përmendja e Allahut me emrat dhe cilësitë e Tij dhe lavdërimi i Tij me to.

2. Madhërimi, falënderimi, lartësimi, lavdërimi, që janë shprehjet që përmban më shumë dhikri te gjeneratat e mëvonshme.

3. Përmendja e Allahut me dispozitat, urdhrat dhe ndalesat e Tij. Ky është dhikri i dijetarëve.

Allahu i Madhëruar thotë: “E kush ia kthen shpinën udhëzimit Tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në Ditën e Kiametit do ta ringjall të verbër.” [1]

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen; pra ta dini se me të përmendur Allahun zemrat stabilizohen.” [2]


Prej përmendjes së Allahut është duaja dhe të kërkuarit falje.


Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem thotë: “Kanë fituar el muferidunët.” I thanë: “O i Dërguari i Allahut, kush janë el muferidunët?” Tha: “Ata dhe ato që e përmendin Allahun shumë.”[3]

 

Nga libri “Xhelau lefham”.

Përshtati: Rashit Zylfiu

Burimi: www.IslamiFejaeVertete.com

 

[1] Ta-ha: 124.

[2] Rad: 28.

[3] Shënon Muslimi.

Must Read