PSE NAMAZI?


Sepse është urdhër nga Krijuesi ynë:
“Faleni namazin dhe jepni zeqatin, dhe faluni me ata që falen (bini në ruku’ me ata që bien).” Bekare, 43.

Sepse, në Ditën e Gjykimit, së pari do të pyetemi për namazin;

Nëse namazi është i saktë, do të jenë të sakta edhe veprimet e tjera;

Namazi parandalon nga punët e këqija dhe të shëmtuara;

Namazi në kohën e vet është vepra më e mirë tek Allahu;

Namazi është dritë;

Namazi është pushim nga brengat e kësaj bote;

Namazi është shkak për faljen e mëkateve;

Në namaz (sexhde) jemi më afër Allahut;

Namazi është porosia e fundit e Pejgamberit alejhis selam.

Mos neglizho, fale namazin, jeto i lumtur ne dy botërat!

Hoxhë Irfan Salihu

Must Read