BallinaTEZKIJEMëkatët dhe PendimiTre pengesat në rrugën drejt Allahut

Tre pengesat në rrugën drejt Allahut

✍ Shejh Abdu Rezak el-Beder
-Allahu e ruajtë- thotë:

“Është detyrë dhe duhet të kihet kujdes prej pengesave që e pengojnë njeriun të ecë në rrugën për tek Allahu dhe arritjen e kënaqësisë së Tij. Dhe ato janë tre:

1 : Shirku në Allahun
2 : Bidati në fenë e Allahut
3 : Mëkatet me llojet e tyre.

Përsa i përket pengesës, që është shirku në Allahun e Lartësuar, shpëtimi prej tij arrihet duke plotësuar me sinqeritet njësimin e Allahut dhe veçimin e Tij në adhurim.

Ndërsa pësa i përket pengesës, që është bidati në fenë e Allahut, shpëtimi prej tij është duke u kapur dhe duke ndjekur udhëzimin e Profetit
-alejhi salatu ue selam-

Ndërsa pengesa e tretë të cilat janë   mëkatet me llojet e tyre, shpëtimi prej tyre është duke u larguar prej tyre dhe me teube të sinqertë, në kohën që ndodh diçka prej tyre (mëkateve).”
https://telegram.me/Mesofenetende

/Mesofenetende

Must Read