BallinaPse ISLAMI?Kthimi i MadhUmar Mita, ekonomist në Japoni pranoi Islamin

Umar Mita, ekonomist në Japoni pranoi Islamin

Umar Mita, ekonomist (Japoni)

Gjatë tre vjetëve të fundit, me Mëshirën e All-llahut, jam du­ke kaluar një jetë të lumtur muslimane. Rruga e drejtë e je­tës, siç na mëson Feja Islame, më është treguar nga vëllezërit mi­sio­narë pakistanezë, të cilët e vizituan atdheun tim (Japoni­në), e ndaj të cilëve jam shumë mirënjohës.

Shumica e popullit tonë janë budistë, por ata ja­në budistë vetëm me emër. Ata nuk e zbatojnë Bu­dizmin e as që kanë njo­huri fetare. Arsyeja kryesore për këtë gjendje apatike është fakti se Budizmi para­qet një filozofi të ndërlikuar dhe nuk ofron diçka prak­­tike. Për njeriun e thjeshtë, i cili është i ngarkuar me prob­lemet e jetës, ështe i paarritshëm, i pakuptu­e­shëm dhe i pazba­tueshëm. E kjo nuk ndodh me Fenë Islame.

Mësimet e Fesë Islame janë të thjeshta, përpa­rimtare dhe shu­më praktike. Ato na drejtojnë në të gjitha fushat e jetës, e for­mulojnë mendimin e njeriut dhe kur të menduarit është i kthje­llët, veprimet e pastra ndiqen vetvetiu. Mësimet islame janë aq të thjeshta, të lehta dhe aq praktike, saqë çdo njeri mund t’i kuptojë e t’i zbatojë në jetë. Ato nuk janë monopol i prif­të­rinjve, siç ndodh në religjionet e tjera. Feja Islame në Japoni ka një ardhmëri që premton. Japonezët po bëhen përditë e më te­për materialistë dhe më të dëshpëruar. Atyre duhet t’u tre­gohet se paqja e vërtetë është në Fenë Islame, që është një kod i përsosur për jetë dhe udhërrëfyese e të gjitha fushave të jetës.

Nëse Islami do të ketë sukses në Japoni, për të cilin jam fare i sigurt se një ditë do të ketë, të gjithë ata që e duan Fenë Isla­me do të duhet të mendojnë për këtë çështje dhe të përpi-qen e të bashkëveprojnë për këtë qëllim.

Jeta praktike e muslimanëve të këtillë, që janë besimtarë të vërtetë, mund të jetë shembull për të tjerët. Ata duhet ta vi­zi­tojnë Japoninë dhe ta mësojnë e udhëzojnë popullin në Fenë Isla­me. Populli ynë është i etshëm për paqe, për të vërtetën, për sin­­qe­ritetin dhe për çdo të mirë në jetë, andaj unë kam besim e shpresë se Islami mund ta shuajë etjen e pjesëtarëve të tij.

Islam do të thotë Paqe dhe s’ka popull në botë që e dë­shi­ron paqen më shumë se japonezët. Paqja e vërtetë mund të ven­doset vetëm duke e pranuar Fenë e Paqes (Islamin). Paqe me vet­veten, paqe me njerë­zit dhe paqe me Zotin. Vëllazërimi në Fenë Islame është një parim i veçantë dhe në të qëndron shpë­timi i njerëzimit.

Me mëshirën e All-llahut, pastaj me ndihmën e vëllezërve mi­sionarë pakistanezë, e pranova Fenë Islame dhe në këto tri vitet e fundit jam duke jetuar një jetë të lumtur muslimane.


 

Burimi: http://www.islamifejaevertete.com/

 

Must Read