BallinaARTIKUJDijetarët dhe ThirrësitAHMED IBËN HANBELI – BIOGRAFI E SHKURTËR

AHMED IBËN HANBELI – BIOGRAFI E SHKURTËR

EMRI I TIJ: Ahmed Ibën Muhamed Ibën Hanbel ose Ebu Abdilah esh Shejbani el Meruezi el Bagdadij. (Na’tul Ekmel: 33).
LINDJA E TIJ: Nëna e tij u shpërngul prej Mervas në Bagdad, në atë kohê ishte shtatëzënë dhe e lindi Imam Ahmedin në Bagadad në vitin 164Hixhrij. (Tarih Bagdad: 4/412, Na’tul Ekmel: 34).
Imam Ahmedi vazhdoi jetën e tij në Bagdad dhe ndjeki mexhliset e diturisë tek hoxhallarët e Bagdadit, në atë kohë ishte vetëm 16vjeç. Ishte i shkathët dhe i zgjuar në marrjen e diturisë qysh në moshën e tij të re.

Saqë, Abdurrahman Ibën Mehdij, thoshte për Imam Ahmedin: ” Tek ky djalosh pash shumë zgjuarësi, saqë thash në vete: A thua ky djalë ishte imam qysh në barkun e nënës së saj. Më pas Imam Ahmedi udhëtoi në shumë vende për ta kërkuar diturinë, vendet më të njohura të cilat udhëtoi dhe mori dituri, ishin: Kufeja, Basra, Mekeja, Medineja, Jemeni, Shami dhe Xhezira.” (Tarih Bagdad: 4/412, El Xheuher el Muhasal: fq.7 dhe 8, Dhikër Mihnetul Imam Ahmed Ibën Hanbel: fq.18 dhe 19).

MËSUESIT MË TË NJOHUR TË IMAM AHMED IBËN HANBELIT: Mësuesit më të njohur, ishin: Imam Shafiu, Hushejmi dhe Sufjan Ibën Ujejne, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë. (Na’tul Ekmel: 34).
NXËNËSIT E TIJ MË TË NJOHUR: Nxënësit e tij më të njohur dhe më kryesorë, ishin: Hoxha i tij Imam Shafiu më vonë u bë nxënës i tij, Abdurrezaku, Ali Ibën Medini dhe Jahja Ibën Meini. (Na’tul Ekmel: 35).
AKIDEJA E IMAM AHMEDIT: Nga Akideja e tij Selefite e pastër dhe e palëkundur është edhe sprova e tij nga ana e Me’munit, i cili e burgosi dhe e dënoi, ngase Imam Ahmedi mbronte mendimin e Ehli Sunetit se Kur’ani është fjalë e Allahut.” (Menakib Imam Ahmed të Ibën Xheuzit: 123).
Ishte i njohur me kundërshtimin e Akides së bidatgjive të ndryshêm nê kohên e tij, si Akiden e Xhehmive, Mu’tezilëve dhe grupeve të tjera të devijuara nga Akideja e pastër e Ehli Sunetit dhe Xhematit.

MEDH’HEBI I IMAM AHMEDIT: Llogaritet si ripërtrirës i Akides së selefit dhe i njohur si pasues i medh’hebit të Muhamedit, salallahu alejhi ue selem. (Tabakat el Hanabile të Ibën Ebi Ja’las: 2/262,308).
FJALËT E DIJETARËVE PËR IMAM AHMEDIN: Imam Shafiu, thotë: ” Dola nga Bagdadi dhe nuk lash aty njeri më fekih, më të devotshëm, më zahid dhe më të ditur se Imam Ahmedi.” (Menakib Imam Ahmed të Ibën Xheuzit: 107).
Ebu Bekër el Muzenij, thotë: ” Me pesë persona Allahu e mbrojti fenë e Tij pas vdekjes së Muhamedit, alejhi selam, e ata janë: Ebu Bekri, Umeri, Uthmani, Aliu dhe me Imam Ahmedin në sprovën e tij më të madhe, për të cilën u rrah dhe u burgos nga Me’muni por ai prap se prap nuk u largua nga Akideja dhe Menhexhi i Selefit, duke mbrojtur mendimin se Kur’ani është fjalë e Allahut e jo i krijuar.” (Menakib Imam Ahmed të Ibën Xheuzit: 123).

El Gazij el Amirij, thotë: ” Imam Ahmedi, imami i nderuar, njeriu kryesor i medh’hebit tonë ( hanbelij), sabërliu në sprovat më të mëdha, mbrojtës dhe ndihmtarë i sunetit, Hoxhë i Islamit dhe pasues i Akides dhe Menhexhit të Sahabëve.” (Na’tul Ekmel: 32).

LIBRAT MË TË NJOHURA TË IMAM AHMEDIT: 1. El Musned: Këtu tuboi diku rreth 30mijë hadithe të Pejgamberit alejhi selam, dhe i thoshte djalit të Abdullahut: Mësoje përmendsh këtë musned, ngase përmes këtij do të jesh imam i njerëzve.” (El Menhexh LiAhmed: 1/67, Hasais Imam Ahmed të Ebu Musa el Medenij: 10,15). 2. Fedail es Sahabe. 3. Kitab et Tefsir, këtu ka tubuar diku rreth 120mijë hadithe. 4. Kitab ez Zuhd. 5. Kitab err Rred Alel Xhehmije uel Mu’tezile. (El Menhexh LiAhmed: 1/67).
VDEKJA E IMAM AHMEDIT: Vidq Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë në vitin 241 Hixhrij, muaji Rebiul Euel, data 12, jetoi 77vite. (El Xhevahir el Muhasal: 127).
Nga arabishtja: Suad B. Shabani 07.05.2015

Must Read