BallinaTEZKIJEAmbiciet dhe SuksesiEDHE PËR BUKURINË KA VEND NË JETËN TËNDE

EDHE PËR BUKURINË KA VEND NË JETËN TËNDE

 

EDHE PËR BUKURINË KA VEND NË JETËN TËNDE

 

Bukuria ka vend në jetën e besimtarit. Animi kah bukuria është instinktive në jetën e njeriut. Këtë çështja e ka aprovuar edhe feja. Mjafton që Allahu, Krijuesi Fuqiplotë, është i bukur dhe e do të bukurën.
Allahu është i bukur në qenien e Tij: Ai është nuri i qiejve dhe tokës; është i bukur edhe në emrat dhe cilësitë e Tij; Ai ka emrat dhe atributet më të bukura dhe më të përsosura: “All-llahu ka emrat më të mirë…” (el-A’rafë, 180)
Allahu është i bukur në të folurit e Tij, të cilët është të folurit më të mirë të mundshëm, më të qartë dhe më elokuentë. Është i bukur edhe në Ligjin e Tij, Sheriatin, ngase ai përmbledh ligjet më të pastra dhe pasojat më pozitive derisa prapa ndalesave të Tij fshihen objektivat dhe qëllimet më mira të ndalesave.
Allahu është i bukur në krijimtarinë dhe shpikjet e Tij: shiko qiejt dhe madhështinë e tyre, shiko tokën dhe çudirat e saj! Pastaj, po deshe të dëfrehesh dhe kënaqesh me madhështinë e Tij, shiko krijesat tjera që të vëresh qartë gjurmët e kësaj bukurie hyjnore.
Po deshe të mësosh për bukurinë, referoju dhe jetës së të Dërguarve të Tij, e cila është përplot bukuri në ditët, etikën, shpirtin, zemrën dhe ndërgjegjen e tyre.
Po kështu, medito edhe bukurinë, për gjërat për të clat citatet fetare të kanë kërkuar t’iu kushtosh kudjes:
Bukuria e rrobave dhe veshjes.
Përkujdesja për parfumosjen dhe vënien e erërave të këndshme. Pejgamberi [alejhis salatu ves selam] e donte parfumin dhe njihej prej larg nga era e parfumit.
Përkujdesja për veshjen e bukur për të shkuar në xhami për falje dhe lutje: “ O bijtë e Ademit, vishuni bukur për çdo namaz (lutje)…” (el-A’rafë, 31) Vërtetë, është për keqardhje për ata që vishen e zbukurohen për manifestime të ndryshme ndërsa e braktisin këtë gjë kur shkojnë në xhami.
Përzgjedhja e fjalëve të bukura gjatë të folurit – biseduarit me të tjerët: “…dhe njerëzve u thuani fjalë të mira…” (el-Bekare, 83)
Përkujdesja për zbukurimin dhe dekorimin e shtëpisë si dhe mirëmbajtjen e saj. Kjo, në radhë të parë, ka të bëjë me gruan.
Përkujdesja për mbajtjen pastër të veturës.
Përkujdesja për pastërtinë e zyrës dhe dekorimin e saj.
Përkujdesu për higjienën personale, duke praktikuar ato që njihen si ‘sunnetet e fitres’ (natyrshmëria e njeriut), si: shkulja e qimeve nga nënsqetulla dhe vendet tjera, shkurtimi i thonjve, etj.
Përkujdesja për mbarëvajtjen e një programi televiziv shkencor, fetar, etj, përgjegjës për të cilin je ti.
Përkujdesja përfaqen islame në internet, pjesë e së cilës je dhe ti. Patjetër se duhet të kontribuosh për ngritjen e cilësisë së saj dhe avancimin e shërbimeve që ofron ajo.
Bukurinë e zemrës, në të cilën të shikon Allahu i Madhëruar.
Bukurinë e moralit dhe etikës, në të cilat shikojnë njerëzit.
Bukurinë e artikullit dhe shkrimit

Bukuria përshkon fusha dhe aspekte të ndryshme të jetës sate, andaj bëhu i bukur!

 

Autor: Sultan el-Umerijj
Burimi: http://denana.com/supervisor/articles.aspx?selected_article_no=8632
Përktheu dhe përshtati: Sedat Islami – sedatislami.wordpress.com

www.islamifejaevertete.com

 

Must Read