Frytet e Diturisë

 

Frytet e Diturisë

 

Këtu paraqesim disa citate nga libri i famshëm Xhami’ul Bejan el-Ilm ua Fadlihi nga dijetari i madh Ibën AbdilBerr

 

1. Ebu Hurejre: ”Është më e dashur për mua që të ulem për pak, duke mësuar fenë time, sesa të falem tërë natën e deri në agim” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 60]

 

2. el-Hasan el-Basri: ”Dijetari është më i mirë sesa ai i cili është Zahid(asket, shumë fetar) dhe bën adhurim shumë” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 61]

 

3. Omer ibnul Hattab: ”Që njëmijë adhurues të cilët agjërojnë ditën dhe falen gjatë natës, të gjithë të vdesin, është më e lehtë për t’u përballuar [krahasuar] me vdekjen e një dijetari të vetëm i cili dallon hallallin nga harami.” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 65]

 

4. Sufjan eth-Theuri: ”Nuk ka vepër më të mirë sesa kërkimi i diturisë – nëse qëllimet janë të pastra.” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 63]

 

5. el-Ezdi: ”E pyeta Ibën Abbasin rreth Xhihadit, e ai mu përgjigj:” A dëshiron të dish diçka më të mirë sesa Xhihadi? Ndërto një xhami dhe mësoji njerëzit obligimet e tyre në Islam dhe Sunet.” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 76]

 

6. Omer ibën AbdulAziz: ”Ai i cili vepron pa dituri, shkakton më shumë dëm sesa dobi.” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 66]

 

7. Abdullah ibën Mubarek: ”Allahu i dha Profetit Sulejman një zgjedhje në mes të diturisë dhe pushtetit, kurse ai, zgjodhi diturinë mbi pushtetin. Dhe për shkak të kësaj, Allahu i dha pushtetin gjithashtu.” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 114]

 

8. el-Hasan el-Basri: ”E gjithë bota është një vend i errësirës përveç tubimeve të dijetarëve!” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 60]

 

9. Lukman el-Hakim: ”O djali im i dashur, kërko diturinë derisa ende je i ri, sepse, kërkimi i diturisë në moshë të shtyrë është i vështirë” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 114]

 

10. Sufjan eth-Theuri: ”Dituria do të të sjellë nder në këtë botë dhe në botën tjetrën” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 118]


11. ez-Zuhri: ”Dituria është thesar, the çelësi i këtij thesari është pyetja” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 176]

 

12. Se’id bin el-Musejjib: ”Do të udhëtoja ditë dhe net në kërkim të një hadithi të vetëm” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 188]

 

13. Imam Maliku: ”Dituria nuk përfitohet derisa personi të shijojë varfërinë” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 194]

 

14. Imam esh-Shafi’i: ”Jam lindur jetim, kurse nëna ime ishte e varfër dhe nuk kishte para që të më blej letër mua, kështu që, unë do të kërkoja eshtra të kafshëve të ngordhura për të shkruar.” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 157]

 

15. Abdullah ibën Mes’ud: ”Askush nuk është lindur dijetar, dituria vije me studim” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 200]

 

16. ez-Zuhri: ”Kushdo që dëshiron të përfitojë të tërë diturinë përnjëherë dhe të bëhet dijetar përgjatë natës, ajo dituri do ta lë atë shpejt, më mirë, merri gjërat hap pas hapi” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 206]

 

17. ez-Zuhri: ”Dituria humbet nga harresa dhe mungesa e përsëritjes” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 213]

 

18. Edu Derda: ”Gjëja për të cilën frikësohem më së shumti të pyetem Ditën e Gjykimit, është ajo se do të më thuhet:” Ti pate dituri, por çfarë bëre me të?” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 2 faqe 5]

 

19. Ebu Derda: ”Pse po ju shoh të uritur për ushqim por të ngopur me dituri?” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 1 faqe 305]

 

20. Kasim ibën Muhamed; ”Që gjuha ime të më pritet është më e dashur për mua sesa të flas pa dituri” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 2 faqe 114]

 

21. Ebu Bekër es-Sidik: ”Cili qiell do të më mbronte dhe cila tokë do të më mbante, nëse do të thoja rreth Librit të Allahut, atë për të cilën nuk do të kisha dituri?” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 2 faqe 111]


22. Omer ibnul Hattab: ”Mësone Sunetin dhe mësone gjuhën Arabe” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 2 faqe 322]

 

23. Ibën Abbas: ”Ai i cili përgjigjet në të gjitha pyetjet është i çmendur! [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 2 faqe 315]

 

24. Ibën AbdilBerr: ”Askush nga risimtarët[bidatçinjët] nuk e interpretojnë Kur’anin duke u bazuar në Sunet, e cila është arsyeja pse devijuan dhe devijuan të tjerët gjithashtu” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 2 faqe 369]

 

25. el-Hasan el-Basri: ”Pak veprime sipas sunetit[traditës profetike] do të jenë gjithmonë më të mira sesa shumë veprime sipas bid’atit.” [Xhami’ul Bejan el-Ilm ue fadlihi vëllimi 2 faqe 372]

 

 

Nga Anglishtja: Ebu Thabit, Ismail bin Muhamed Nur

Referenca: www.khalduun.com

Në Shqip: M.M.

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read