BallinaARTIKUJHadith dhe SunetKatër, pesë, gjashtë dhe nëntë Librat e Hadithit

Katër, pesë, gjashtë dhe nëntë Librat e Hadithit

 

Katër, pesë, gjashtë dhe nëntë Librat e Hadithit

——————————————————–

 

Katër Librat e Hadithit [El Kutub el Erba’ah]: [Të njohura edhe si ‘Sunenet’]:

 1. Suneni i Ebu Davudit
 2. Suneni i Tirmidhiut
 3. Suneni i Nesaiut
 4. Suneni i Ibën Maxhes.

[El Hafidh ibën Kethir në El-Bahith el Hadith: 1/6]

 

Pesë Librat e Hadithit [El Kutub el Hamseh]:

 

Këto janë nga themelet e fesë, ku bëjnë pjesë :

 1. Sahihul Buhari
 2. Sahihul Muslim
 3. Sunen ebu Davud
 4. Sunen et Tirmidhi
 5. Sunen en Nesai

[El Imam en Nevevi në Sherh Sahih Muslim: vëll 1: fq.6.]

 

Gjashtë Librat e Hadithit [El Kutub es Sitteh]:

 

Ajo e cila u bë mirë e njohur tek dijetarët, është se librat themelor që përmbajnë Hadithet e Urdhëresave[Ahkam] dhe të tjerat janë:

 1. Sahihul Buhari
 2. Sahihul Muslim
 3. Sunen ebu Davud
 4. Sunen en-Nesa’i
 5. Xhami’ et-Tirmidhi
 6. Sunen ibën Maxheh.

Dijetarët janë të pajtimit se të pesë librat janë nga librat bazë, dhe shumë nga ata e kanë konsideruar Sunenin e ibën Maxhes të jetë i gjashti sepse përmban shumë hadithe të cilat nuk janë përmbledhur në të Pestat. [Disa nga dijetarët e kanë konsideruar Muvetan e Imam Malikut të jetë e gjashta. Dijetari i parë që e ka shtuar Sunenin e ibën Maxhes në listë ishte el-Hafidh ebu Tahir el-Endelusi]

Duket se dijetari i parë i cili e ka përdor këtë terminologji është el-Hafidh el-Hazimi.

 

Renditja e të Gjashtë Librave:

 

Libri i parë është:

 1. Sahihul Buhari, pastaj
 2. Sahihul Muslim, pastaj
 3. Sunen Ebu Davud, pastaj
 4. Sunen en Nesa’i, pastaj
 5. Sunen et-Tirmidhi, dhe përfundimisht
 6. Sunen ibën Maxheh.

Disa nga dijetarët i kanë radhitur ndryshe, duke i dhënë përparësi disa librave mbi disa të tjera. Përmendet në biografinë e Ebu Davud es-Sixhisteni – Allah e mëshiroftë! – se Ebu Abdullah ibën Mendeh ka thënë: “Ata të cilët kanë ndarë hadithin e vërtetë nga ai i pavërtetë janë katër:

 

Buhariu dhe Muslimi, pasta tyre pastaj vijnë;

Ebu Davudi dhe en-Nesa’iu.

 

Nëntë Librat e Hadithit [El Kutub et-Tis’ah]:

 

Sa i përket Nëntë Librave të Hadithit, duket se të parët të cilët e kanë përdorur këtë terminologji ishin Orientalistët [Musteshrikun] në librin e tyre El Mu’xhem el Mufehras li Elfadh el Hadith]

 

Ata përfshijnë të Gjashtë Librat e hadithit dhe shtojnë:

 • Musnedin e Darimiut
 • Muvetan e Imam Malikut
 • Musnedin e Ahmed ibën Hanbelit

Kjo është arsyeja se pse disa nga dijetarët e urryen përdorimin e këtij termi; ‘Nëntë Librat e Hadithit’, sepse nuk është përdorur nga dijetarët e hadithit. Kështu që, ata mbajtën mendimin se dijetarët e hadithit nuk duhet përdorur këtë terminologji të orientalistëve, sepse hadithi nuk është shkencë e tyre, madje nuk është as prej fesë së tyre.

Të tjerët menduan se nuk ka nevojë për të mos e pëlqyer këtë term sepse është vetëm terminologji…”

 

[El Al-lameh Abdul Muhsin el ‘Abbad në Sherh Sunen Ebu Davud: 1/19]

 

[Libri më autentik pas Kuranit është Sahihul Buhari, dhe dy librat më autentike janë Sahihul Buhari dhe Sahihul Muslim.]

  —————-

 

Referenca:

Brenda artikullit

Autor: Një numër dijetarësh

 

Burimi në anglisht: subulassalaam.com

Burimi në shqip: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read