BallinaAKIDEAkide të ndryshmeNdërmjet Caktimit të Allahut dhe sjelljes së robërve të Allahut

Ndërmjet Caktimit të Allahut dhe sjelljes së robërve të Allahut

Ndërmjet Caktimit të Allahut dhe sjelljes së robërve të Allahut

Nga Imam Ibnul-Kajjim

Kur diçka e paracaktuar i ndodh robit, dhe kjo të jetë diçka të cilën ai nuk e pëlqen, atëherë, ai duhet që të përvetëson gjashtë qëndrime sa i përket atij:

 

E para: Qëndrimi i Njëshmërisë (Teuhidit): se Allahu është Ai i cili e ka caktuar, dëshiruar, dhe e ka krijuar. Çfarëdo që Allahu dëshiron ajo ndodh, dhe çfarëdo që Ai nuk dëshiron nuk ndodh;

E dyta: Qëndrimi i Drejtësisë (el-’Adl): se Gjykimi i Tij i zbatohet dhe i ndodh atij, dhe çfarëdo që Allahu urdhëron sa i përket atij është plotësisht e drejtë;

E treta: Qëndrimi i Mëshirës (er-Rahmeh): se mëshira e Tij në këtë çështje të caktuar e tejkalon Hidhërimin e Tij, dhe Dënimin e Tij; dhe se Mëshira është baza e caktimit;

E katërta: Qëndrimi i Urtësisë (el-Hikmeh): se Urtësia e Tij – Ai, i pastëri nga të gjitha të metat – ka kërkuar apo e ka bërë të nevojshme që të ndodh. Ai nuk e ka paracaktuar pa ndonjë arsye, apo shkarazi.

E pesta: Qëndrimi i Lavdërimit (el-Hamd): se Ai – i Përsosuri – meriton lavdërim të plotë për këtë, nga secili aspekt.

E gjashta: Qëndrimi i Nënshtrueshmërisë (el-’Ubudijeh): Se ai është plotësisht një rob, në kuptimin e plotë. Gjykimet dhe Caktimet e Zotit të tij (Rabb) i ndodhin atij, sepse ai i përket Atij dhe është robi i Tij. Andaj, ai e kontrollon atë, ashtu që, ai të jetë nën Caktimin e Tij që lidhet me krijimtarinë, sikurse Ai e kontrollon atë në të qenit e tij nën Gjykimet e Tij sa i përket fesë. Andaj, është plotësisht e përshtatshme që Caktimet të ndodhin mbi të.

Referenca: El-Favaid, fq. 46-47

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read