BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiRUAJE FENË E ALLAHUT - Hoxhë Irfan Salihu

RUAJE FENË E ALLAHUT – Hoxhë Irfan Salihu

Imam El-Izz b.Abdus-Selam, Allahu e pastë mëshiru, ka thënë:
“Ai që e mbron Allahun dhe lartëson fenë e Tij, meriton që Allahu ta vëzhgojë atë me syrin e Tij që nuk fle kurrë dhe ta bëjë krenar me krenarinë e Tij të pafund.”
“Shifaus-sudur, fq.223.

Imam Ahmed b.Hanbel, Allahu e pastë mëshiru, tha:
“Ne do të jemi të lumtur përderisa në mesin e njerëzve ka nga ata që na këshillojnë kur bëjmë mëkate!”
Ibn Muflih, “Adabush-Sher’ije”, 1/173.

Sufjan eth Thevri, Allahu e pastë mëshiru, ka thënë:

“Bëju mirë njerëzve të Ehli Sunnetit, sepse ata janë Garib (të huaj në mesin e njerëzve të tjerë).
Sa të paktë janë Ehli Suneh vel Xhema’ah!”

El Lalikai, “Sherhu usuli i’tikadi ehlis-sunneti vel-xhema’ah”, 1/64.

Must Read