BallinaTEZKIJELidhja me All-llahunShpërblimi sa i Shehidit

Shpërblimi sa i Shehidit

Shpërblimi sa i Shehidit

Transmeton Abdullah ibën Omer -Allahu qoftë i kënaqur me të!- nga i Dërguari i Allahut –lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!- i cili ka thënë:

 

“Ai i cili fal Duhanë, agjëron tri ditë të çdo muaji dhe nuk e braktis Vitrin qoftë udhëtar apo vendas, do t’i shkruhet atij shpërblimi i dëshmorit.”

 

Referenca: Et-Taberi në Muxhemmez-Zeva’id (241/2), grada e hadithit “Sahih” sipas el-Albanit. Shih Sahih Et-Tergib uet-Terhib, no. 595]

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read