BallinaPraktikaEkonomia IslameKamata (pj.2) Përkufizimi i kamatës në gjuhë dhe termologji

Kamata (pj.2) Përkufizimi i kamatës në gjuhë dhe termologji

 

Përkufizimi i kamatës në gjuhë dhe termologji


Kuptimi gjuhësor  i kamatës

Kamata në gjuhën arabe vjen nga fjala”Jerbu”që do të thotë shtim dhe rritje.Thotë Allahu xh.sh:”Dhe kur mbi të zbritëm shiun,ajo u drodh dhe u rrit”(El-Haxh 5)pra u rrit e u shtua.Gjithashtu thuhet se fjala kamatë vjen nga fjala”Erba”kur dikush i shton dikujt tjetër diçka,ose vjen nga fjala”Rebva”që do të thotë një vend  i ngritur për shkak të fryerjes së tij të tepërt që e bën të dallahet nga vendet e tjera.Allahu xh.sh thotë:”Allahu e zhduk kamatën dhe shton lëmoshat”(El-Bekare276).


Kuptimi termologjik i kamatës

Kamata në termologjinë fetare Islame do të thotë shtesë mbi kapitalin pa ndërmjetësinë e shitblerjes,kurse përkufizimi më i njohur në librat e fik’hut është:”Shtësë pasurore e kushtëzuar në marrëveshje pa kompesim,gjatë këmbimit të një pasurie me një tjetër”Thotë Allahu xh.sh:”E nëse pendoheni atëherë juve ju përket vetëm kapitali juaj”(El-Bekare279).


Marrë nga libri “Kamata, lufta me Allahun”

Përkthyer nga Genc Plumbi, Shtëpia botuese “JEHONA” – Tiranë

Solli për ju: www.IslamiFejaeVertete.com


Must Read