BallinaAKIDEGajbiKUNDËRPËRGJIGJE PUTINIT RRETH KIJAMETIT

KUNDËRPËRGJIGJE PUTINIT RRETH KIJAMETIT

 

KUNDËRPËRGJIGJE PUTINIT RRETH KIJAMETIT

Bismilahi Rrahmani Rrahim

Në një konferencë për shtyp një apo dy ditë para datës 21.12.2012 për të cilën mediat flisnin rreth kijametit a do të ndodhë me këtë datë apo jo, kryetari i Rusisë si “filozof” që është nuk u ndal të merrej me problemet e natyrës së tij nga pozicioni i udhëheqësit shtetërorë por duket se i ka hyrë vetja në qejf u deklarua me këto fjalë: “Unë e di kur do të ndodhë Kijameti. Ai nuk do të ndodhë me datën 21.12.2012 por pas përafërsisht 4. 5 miljard vitesh. Kjo për arsye se bota është në mes të jetës së saj andaj për tu shkatërruar dielli i duhet ta harxhojë edhe gjsmën e energjisë së vet…” dhe fjalë të ngjashme që nuk më interesuan t`i mbaja mend nga deklarata e tij por qëllimi u kuptua. Pra ai mendon se bota është në mes të jetës dhe duhet edhe kaq jetë sa ka jetuar pastaj për tu shkatërruar.

Ky mendim i tij është i gabuar dhe bie ndesh me realitetin e botës, kjo për këto arsye:

1-Fjala e tij që e mbaj mend: “Përafërsisht edhe 4.5 miljard” nuk është shprehje shkencore sepse në shkencë nuk ka “përafërsisht” por duhet të jesh i saktë. Kjo fjalë më sjell në mendje barcoletën e Nasradin Hoxhës kur mbreti kishte kërkuar prej tij të numëronte botën me hapa, të numëronte kokërrat e gurëve të saj dhe pikat e ujit në detë. Ditën e nesërme Nasradini ja tha disa shifra ashtu koti dhe mbreti kërkoi argument, e ai i tha: “Nëse nuk më beson shko dhe numëroi vet” me këtë numër sikur Putini donte të thoshte: “Nëse nuk më besoni jetoni edhe kaq vite dhe provojeni vet.

2-Pika e parë që e përmenda nuk ishte e rëndësishme për mua por më shumë e ceka për informacion asgjë tjetër. Ajo me të cilën unë ja hedhi poshtë mendimin e tij se shkatërrimit të botës i duhet edhe po kaq kohë sa ka jetuar është hadithi i Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ue selem. Dhe kur them ja kundërshtoj mendimin nuk jam i pa vetëdijshëm apo i frikësuar mos ai po ma vërteton të kundërtën e asaj që them. Jo, me plot përgjegjësi dhe bindje e them këtë gjë. Një sqarim të shkurtë: Unë nuk jam ai që po i kundërvihem me mendimin apo zbulimin tim por këtë e bëjë me fjalën e atij që nuk flet nga hamendja, e as nga emocionet, nga ngutia, apo injoranca. Ai i cili çdo fjalë e ka shpallje nga Zoti, me fjalën e Pegamberit Muhamed, sal-lallahu alehi ue selem.

Ai, në fjalën e tij thotë: “JAM DRËGUAR UNË DHE KIJAMETI SIKUR KËTA DY GISHTA DHE BASHKOI GISHTIN TREGUES ME TË MESMIN”

Këtë hadith e transmeton Sehl ibën Sadi, Xhabir ibn Abdullahu, Enes Ibën Maliku dhe Ebu Hurejre, radijallahu anhum. Ndërsa hadithin në librat e tij e shënon Buhariu, nr. 4936, 5305, 6503, 6504, 6505. Muslimi, nr. 867, 2950, gjithashtu edhe Ahmedi në Musnedin e tij nga Burejde.

Shenjat me gishtërinj nënkupton se gishti tregues është për qëllim ardhja e Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ue selem, në këtë botë dhe gishti i mesëm nënkupton fundin e botës. Ndërsa largësia apo pjesa shtojcë e gishtit të gjatë është koha e mbetur e botës deri në kijamet. Kështu nëse marrim gishtat dhe i masim me mjete matëse themi se botës i ka mbetur edhe shumë pak në krahasim me pjesën që ka shkuar prej saj dhe nuk është bota në mes të jetës së vet. Nëse e vazhdojmë hulumtimin më tej kuptojmë se nga koha kur është thënë ky hadith e deri tash kanë kaluar më tepër se 1400 vite që jep të kuptohet se kjo kohë akoma më tepër është zvogëluar duke u afruar kah kijameti.

Andaj neve jemi në pjesën e fundit të botës neve jemi në kohën e pas ikindisë (para mbrëmjes) të përfundimit të një dite e cila zgjatë deri në perëndim të diellit, ashtu si aludon hadithi tjetër i saktë se ky Umet në krahasim me popujt e pejgamberëve tjerë lindja e tij i ngjanë një punëtori që ka ardhur të punojë pas ikindisë dhe pret shpejtë ta përmbyllë ditën e tij me perndim tëë diellit.

Bazuar në këto fakte që nuk mund t`i lëkundë askush deri në Kijamet neve themi: “Putin ke gabuar sepse Pejgamberi Muhamed ndryshe na ka mësuar. Bota shtëë n ëpjesën e fundit të saj”

3-Fjala e Putinit: “Unë e di kur do të ndodhë Kijameti…” i themi se nuk është e vërtetë. Ti, unë dhe askush në botë nuk e di kur do të ndodhë ai. Pretendimi, hamendja, apo gënjeshtra jote (shpresoj të mos e kesh pasë këtë qëllim) bie poshtë karshi Fjalës së Allahut i Cili të përgënjeshtron se ti mund ta dish datën e Kijametit. Ai thotë:

“Të pyesin ty (Muhammed) për çastin (Kijametin) se kur do të ndodhë ai. Thuaj: “Atë e di vetëm Zoti im, kohën e tij nuk mund ta zbulojë kush pos Tij (e sjell kijametin pa e hetuar asnjë nga krijesat). Çështja e tij (se kur do të ndodhë) është preokupim i rëndë (për krijesat) në qiej e në tokë. Ai (Kijameti) nuk ju vjen ndryshe, vetëm befas. Të pyesin ty sikur ti di për të. Thuaj: “Për të di vetëm All-llahu, por shumica e njerëzve nuk e dinë (pse është e fshehtë)” (S. A’raf: 187)


PLOTËSIM:

-Megjithatë kjo nuk do të thotë se ne muslimanë pretendojmë se e dimë kur do të ndodhë Kijameti duke e potencuar ndonjë datë të caktuar. Neve themi se këtë e di vetëm Allahu e askush tjetër as edhe Profetët e Tij.

-Pranojmë se koha e Kijametit është më afër nga koha që është harxhuar nga kjo botë. Por prapë themi sa e gjatë do të jetëvetëm Allahu e di.

-Zoti e udhëzoftë Putinin por edhe tërë botën në fenë e vetme të saktë, Islam që të gjejnë kënaqësi në këtë botë dhe në botën tjetër.

-Allahu na forcoftë në rrugë të vërtetë dhe në mundësoftë të ndihemi krenarë vetëm me të.

Allahu e di më së miri!Lulzim MEHMET Susuri

22.12.2012

 

Burimi në shqip: ehlihadithi.com

www.islamifejaevertete.com

 

 

 

Must Read